اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیرعمومی اداری بست 4 ( ولایت عزنی)
هدف وظیفه: اجرای تمام اموراداری و خدمات مستوفیت مطابق طرزالعمل اداری و خدماتی. شرح وظایف : ترتیب پلان کاری (ماهوار ربعوار و سالانه) در مطابقت به پلان مستوفیت جهت اجرای به موقع وظایف پلان شده. نظارت از چگونگی...
Aug 04, 2018 Aug 15, 2018
آمرمالی بست 3 (ولایت غزنی)
هدف وظیفه : کنترول و نظارت از تماماً اجراات امور مالی و حسابی مستوفیت در چوکات قوانین , مقررات مالی و حسابی دولت. شرح وظایف: ترتیب پلان کاری (ماهوار ،ربعوار وسالانه )به اساس پلان کاری مستوفیت بمنظور رسیدن به اهداف تعین...
Aug 04, 2018 Aug 15, 2018
مدیریت عمومی عواید غیرمالیاتی بست 4 ( ولایت غزنی)
هدف وظیفه: ایجادمیکانیزم ومیتودها جهت انجام تحقیق درمورد توسعه وتشخیص عواید غیرمالیاتی, هماهنگی با ریاست پلان عواید جهت شریک ساختن معلومات واحصاییه های عوایدی غیر مالیاتی. شرح وظایف: ترتیب پلان کاری (ماهوار، ربعوار و سالانه) به اساس...
Aug 04, 2018 -
مدیرعمومی بررسی مالیه دهنده (بزرگ، متوسط، کوچک) بست 4 (ولایت غزنی)
هدف وظیفه: چک،وکنترول دوسیه ها،اسنادمصارف مؤدی و بررسی اسناد مالیه دهنده جهت حصول اطمینان از جمع آوری بهترعواید وجلوگیری از فرار مالیات. شرح وظایف: ترتیب پلان کاری (ماهوار، ربعوار و سالانه) به اساس پلان کاری آمریت مربوطه جهت رسیدن به...
Aug 04, 2018 Aug 15, 2018
مدیریت عمومی عواید حوزه مالیاتی بست 4 (ولایت غزنی)
هدف وظیفه : تحلیل ، تشخیص وتثبیت مالیات ثابت ومالیه موضوعی وحصول اطمینان ازسنجش مالیات بمنظور جمع آوری مالیات واتخاذتصامیم ازفرارعواید. شرح وظایف : ترتیب پلان هفته وار ربعواروسالانه مطابق به پلان آمریت مالیه دهنده غرض رسیدن به اهداف...
Aug 04, 2018 Aug 15, 2018
مدیریت عمومی عواید غیرمالیاتی بست 4 (ولایت پکتیا)
هدف وظیفه: ایجادمیکانیزم ومیتودها جهت انجام تحقیق درمورد توسعه وتشخیص عواید غیرمالیاتی, هماهنگی با ریاست پلان عواید جهت شریک ساختن معلومات واحصاییه های عوایدی غیر مالیاتی. شرح وظایف: ترتیب پلان کاری (ماهوار، ربعوار و سالانه) به اساس...
Aug 04, 2018 Aug 15, 2018
مدیرعمومی تطبیق قانون و حصول مالیات بست 4 (ولایت پکتیا)
هدف وظیفه: نظارت از تحصیل مالیات, رفع تعذیرات وضع شده بالای مالیه دهنده گان به وقت وزمان معین جهت اطاعت پذیری وتطبق بهتر قانون مالیات برعایدات. شرح وظایف: ترتیب پلان کاری (ماهوار، ربعوار و سالانه) به اساس پلان کاری آمریت مربوطه جهت...
Aug 04, 2018 Aug 15, 2018
مدیرعمومی بررسی مالیه دهنده (بزرگ، متوسط، کوچک) بست 4 (ولایت پکتیا)
شرح وظایف: ترتیب پلان کاری (ماهوار، ربعوار و سالانه) به اساس پلان کاری آمریت مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعین شده. حصول اطمینان ازمبالغ درست ذمت مالیه مؤدی ایکه درقانون مالیات برعایدات واضح شده بمنظورجلوگیری ازکتمان مالیه. بررسی...
Aug 04, 2018 Aug 15, 2018
مدیرعمومی سنجش ابتدائی مالیات و (گروپ ها) بست 4 (ولایت پکتیا)
شرح وظایف: ترتیب پلان کاری (ماهوار، ربعوار و سالانه) به اساس پلان کاری آمریت مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعین شده. ترتیب گزارش م 27 ترتیب شده درسگتاس بخاطرتطبیق راپوربانک ها وخزاین ازتحویلی های روزمره عواید به حساب...
Aug 04, 2018 Aug 15, 2018
مدیریت عمومی عواید غیرمالیاتی بست 4 (ولایت بامیان)
هدف وظیفه: ایجادمیکانیزم ومیتودها جهت انجام تحقیق درمورد توسعه وتشخیص عواید غیرمالیاتی, هماهنگی با ریاست پلان عواید جهت شریک ساختن معلومات واحصاییه های عوایدی غیر مالیاتی. شرح وظایف: ترتیب پلان کاری (ماهوار، ربعوار و سالانه) به اساس...
Aug 04, 2018 -
صفحه 1 از 60