مدیریت عمومی تفتیش، بررسی و ارزیابی پروژه ها(سرگروپ بست 4

مسؤولیت های وظیفوی :

حصول اطمینان از تطبیق مؤثر و اقتصادی پروژه ها با درنظر داشت ستندرد ها و طرزالعمل های مربوطه و تطبیق پلان های بازرسی پروژها و ترتیب گزارشات از تحقق نتایج.

شرح وظایف   :

 • اداره وتنظیم کارمندان تفتیش ، بررسی وارزیابی  پروژه ها ، ورهنمائی آنها درعملیات تفتیش و تعلیم دهی درمورد حل مشکلات کاری .
 • همکاری  ومساعدت با رؤسای تفتیش ، بررسی وارزیابی درپلانگذاری ، کارهای ساحوی ،تهیه گزارشات تعقیب بازدیــد ومشاهدات تفتیش .
 • تطبیق اهداف و پروگرام های اداره مربوط
 • اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوط
 • رهنمائی کارمندان جدید التقرر و انتقال تجارب به آنها
 • مطالعه، بررسی و ارزیابی پیرامون سنجش دقیق از نتایج بازرسی های مصارف و فواید پروژه ها.
 • بنیان گذاری پلان های تفتیش به منظور فراهم آوری بهتر تسهیلات غرض کنترول پروژه ها.
 • اساس گذاشتن پروگرام های تفتیش مصارفات  پروژه که حاوی تفتیش مصارفات میباشد .
 • ارتباط دهی نتایج تفتیش وپروژه های مشورتی ازطریق گزارش های ارائه شده وگزارشات شفاهی به اداره ورهبری تفتیش .

شرایط استخدام:

 • تحصیل:فوق بکلوریا
 • تجربه کاری:حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه
 • مهارت لسانی:تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور
 • مهارت های (مسلکی و مدیریتی): آشنائی به پروگرام های دفتری کمپیوتر ، اداره و مدیریت
 • توانائی  رهبری و کنترول اداره
 • داشتن اهلیت و شایستگی
 • داشتن حسن سیرت و شهرت نیک