دولت افغانستان و بانک جهانی موافقتنامه های جدید را بمنظور بهبود زیربناء های مخابرات و سیستم آبیاری امضاء مینمایند

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان و بانک جهانی دو موافقتنامه به ارزش ۱۴۷،۸ میلیون دالر امریکایی کمک بلاعوض را که، توسط اداره انکشاف بین المللی گروپ بانک جهانی فراهم گردیده،بتاریخ ۲۵ ثور سال ۱۳۹۰ در وزارت مالیهامضاء نمودند. این موافقتنامه ها شاملموارد ذيل مى باشد:

·        ۹۷،۸ میلیون دالر امریکایی کمک بلاعوض برای پروژۀاحیاء و انکشاف سیستم آبیاریبخاطر توسعه و گسترش دستاوردهای پروژه اضطراری احیاء سیستم آبیاری، که از طریق بانک جهانی تمویل و اکنون جریان دارد، میباشد.  پروژۀ متذکره احیاء و بازسازی سیستمهایابیاری راکهبیشتر از ۳۰۰۰۰۰ هکتار زمین زراعتی را سیراب خواهد نمود، دیزاین و بازسازی یک تعدادمحدودبند ها وهمچنان احداث خدمات و تسهیلاتاندازه گیری آب وهوا شناسیرا حمایت مینماید.

·        ۵۰ میلیون دالر امریکایی کمک بلاعوض برای پروژۀ انکشاف سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستانغرض تقویت و گسترش موفقیت ها و دستآوردهای پروژه قبلی در این سکتور و ایجاد زمینه برای تطبیق مرحله بعدی آن میباشد. پروژۀ متذکره روند اصلاحات پالیسی، مقررات و سرمایه گذاری های ستراتیژیک زیربنایی را جهت توسعه ارتباطات حمایت نموده، زمینه  دسترسی به خدمات با کیفیت تیلیفونی و انترنتی را نیز برای استفاده کنندگان  فراهم می نماید. همچنان، این پروژه به منظور بهبود عرضه خدمات عامه و مدیریت پروگرام ها در سکتورهای ستراتیژیک دولتی را در عرصه استفاده از تیلیفون توسعه داده و آنرا مورد حمایت قرار میدهد. از طریق این پروژه سکتور تکنالوژی معلوماتی محلی با داشتن تعداد بیشتر افراد مسلکی تقویت یافته و برای شرکت های مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی نیزحمایت دومدار فراهم میگردد.

"اعمارو احیایزیربناء های سیستم آبیاری و مخابرات برای رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های کاری در افغانستان حایز اهمیتخاص میباشد،" این مطلب را جلالتماب داکتر عمر زاخیلوال، وزیرمالیه جمهوری اسلامی افغانستان اظهار داشته،افزودند: "دستاوردهای چشمگیری  از زمانآغاز این پروژه ها در دو سکتور متذکره بدست امده، که این تلاشها سهولتهای بیشتر را برای افغانها فراهم نموده است. افزایش حاصلات زراعتی باعث مصونیت غذایی و افزایش عواید هزاران دهقان گردیده،در حالیکه زیربناء های بهبود یافته مخابرات مردم ما را قادر ساخته است،تا با دیگران در سراسر جهان تماس بگیرند."   

در سال ۲۰۰۴ میلادی بانک جهانی پروژه اضطراری احیاء و بازسازی سیستم آبیاری را، که از آن زمان به بعد منحیث یگانه وسیله تلاشهای دولت بخاطر احیاء سکتور زراعت گردیده، تمویل و حمایت نمود.  پروژه متذکره سراسر افغانستان را تحت پوشش قرار داده و در مطابقت به نیاز و خواسته های مردم طرح و دیزاین گردیده است.  تا اکنون از طریق این پروژه زیربناء های متعدد آبیاری، که بیشتر از نیم میلیون هکتار زمین زراعتی را آبیاری مینماید، احیاء و بازسازی گردیده است.  ارقام و معلومات تحقیقاتی نشان میدهد که در حدود ۱۴۰۰۰۰ هکتار زمین زراعتی بیشتر،که قبلاً آبیاری نمیگردید،اکنون آبیاری شده و در نتیجه حاصلات بعضی، پیداوار های زراعتی، مانند: گندم، جواری، برنج، پیاز، کچالو و پنبه افزایش چشمگیر داشته و همچنان معضلات و جنگجدالمیان اهالی قراء و قصبات بخاطر استفاده آب برای زراعت نیز کاهش یافته است. بیشتر از نیم میلیون افغان تا حال ازسیستم های آبیاری بهبود یافته بهره مند گردیده اند.

"رشد و انکشاف کشور ما وابسته به زراعت بوده  وازاینکه افغانستان یک کشور دارای اقلیم خشک میباشد، کشت و زراعت بدون سیستم آبیاری تقریباً نا ممکن است،" این مطلب را جلالتماب محمد اسماعیل، سرپرست وزارت انرژی و اب جمهوری اسلامی افغانستان اظهار داشته،افزودند: "به همین دلیل بهبود سیستم آبیاری یگانه وسیله احیاء و افزایش حاصلات زراعتی میباشد.  از طریق پروژه کنونی بانک جهانی ما توانسته ایم تا ۶۷۹ شبکه کوچک و متوسط سیستمعنعنوىآبیاری را برای بیشتر از ۷۲۶۰۰۰ هکتار زمین زراعتی در نقاط مختلف کشور احیاء و بازسازی  نمایم.  با استفاده از کمکجدید امیدواریم تاشبکه های بیشتر سیستم ابیاری را که سبب ایجاد مصونیت غذایی و افزایش حاصلاتمیشود، احیاء و بازسازی نمایم."

پروژۀاحیاء و انکشاف سیستم آبیاریتلاش های دولت افغانستان را در ساحات ذیل حمایت مینماید:

·        ۱۵ فیصد افزایش در اراضی زراعتیتحت پوشش سیستم آبیاری.

·        افزایش ۲۰ فیصد حاصلاتزراعتی در مناطق تحت پوشش این پروژه.

·        کاهش ۳۰ فیصد معضلات وجنگ جدال ها ناشی از استفاده آب برای زراعت.

·        با استفاده از خدمات وسایل اندازه گیری آب وهوا شناسی ترتیب و دیزاین هر چه موثر تر پلانهای بازسازی و انکشاف سیستم های آبیاری.

سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان طی سالهای گذشته شاهد رشد و گسترش چشمگیری میباشد. در سال ۲۰۰۲، کمتر از ۶۰۰۰۰لین تیلیفون در سراسر کشور مورد استفاده قرار داشت. این در حالیست که در اوایل سال ۲۰۱۱، تعداد استفاده کننده گان از تیلیفون های ثابت و موبایل تقریباً به۱۴میلیون افزایش یافته و اکنون  در حدود ۸۰فیصد نفوس افغانستان تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار گرفته است. پالیسی ها و مقررات دولت، سکتور خصوصی را قادر ساخته، تا در سکتور مخابرات سهم گیرند و بیش از ۱،۶ میلیارد دالرامریکایی را در این سکتور سرمایه گذاری نمایند، که این امر بطور مستقیم یا غیر مستقیم باعث ایجاد بیش از ۶۰۰۰۰شغل گردیده است. در نتیجه این سرمایه گذاری ها، ارتباطات بین المللی بهبود و ارتقای قابل ملاحظه ای داشته است. درحال حاضر شبکه ملی فایبر نوری در حدود ۲۰ولایت را با یکدیگر و تعدادی از کشورهای همسایه را با افغانستان نیز وصل نموده است.

"طی چند سال گذشته سکتور مخابرات در افغانستان یکی از جمله سکتور های محدود بوده،که شاهد انکشاف واقعی با اشتراک فعال سکتور خصوصی  میباشد،" این مطلب را جلالتماب امیرزی سنگین، سرپرست وزارت مخابرت و تکنالوژی معلوماتی جمهوری اسلامی افغانستان اظهار داشته،افزودند: "یقیناً پالیسی ها و چارچوب مقرارت نافذه دولت در رشد و انکشاف این سکتور ممد واقع فراهم نمودهاست. در حالیکه پالیسی و مقرارت کنونی ما محیط و شرایط مناسب را برای سهم گیری سکتور خصوصی و دولتی در سکتور مخابرات فراهم نموده است، ما امیداریم تا این مقرارت هر چه بیشتر در مطابقت با نیازمندی های مارکیت عیار و از این طریق عرضه خدمات شبکه های مخابراتی (موبایل) را هر چه بیشتر بهبود بخشیم."

پروژۀ انکشاف سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستانموارد ذیل را حمایت مینماید:

·        افزایش استفاده از خدمات تیلیفون در افغانستان از ۵۵فیصد نفوس کشور به ۸۰فیصد.

·        ۱۰فیصد افزایش استفاده از خدمات انترنتی، که این امر سبب افزایش قابل ملاحظه در تعداد استفاده کننده گان خدمات انترنتی خواهد گردید.

·        افزایش ۱۰۰۰کیلومتر به شبکه ملی مخابراتی فایبر نوری.

·        فراهم آوری برنامه های آموزشی برای  حد اقل ۱۵۰۰افغان در بخش تکنالوژی معلوماتی.

·        حمایت حد اقل از ده ارگان دولتی بمنظور عرضه معلومات و خدمات از طریق تیلیفون های موبایل.

"بانک جهانی مسرت دارد که این دو برنامه خیلی موفق دولت افغانستان را تمویل مینماید"،این مطلب را خانم جوزیفین بسنت، سرپرست دفتر بانک جهانی در افغانستان اظهار داشته،افزود: "باو جود چالشها و موانع های متعدد، دولت افغانستان در عرصه ايجاد و اعمارزیربناء های سیستم ابیاری و مخابرات دستاورد های چشمگیر داشته است. امیدواریم کمک های ما سبب توسعه و دستیابی به دستاوردهای بیشتر گردیده،تا معیشت زندگی افغانان را بهبود و زمینه اتصال آنان را با سایر مردم در نقاط مختلف جهان از طریق تکنالوژی مخابراتی پیشرفته فراهم سازد."