بانک انکشاف اسیایی ۲۲۲ میلیون دالر برای اعمار سرکها کمک میکند

قراردادی به ارزش 222 ملیون دالر بین وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان و بانک انکشاف آسیایی بروز چهارشنبه مورخ 27 میزان 1390 در کابل به امضاء رسید. این قرارداد را جناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه جمهوری اسلامی افغانستان و آقای روبرت رینکر رئیس بانک انکشاف آسیایی درکابل امضاء نمودند. در هنگام امضای این قرار داد جناب عبد القدوس حمیدی وزیر فواید عامه و محترم ژایو ژاو معاون بانک انکشاف آسیایی نیز حضور داشتند.
بانک انکشاف آسیایی یکی از بزرگترین همکاران انکشافی بوده که به شمول اعمار اولین خط آهن، بخشهای عمده سرک حلقوی 2700 کیلومتری که شهرهای افغانستان را به همدیگر وصل مینماید و بخشهای طولانی خطوط انتقال که برق منظم را از ازبکستان به کابل تامین مینماید، مهمترین پروژهای است که تمویل مینماید.
کمک چند قسط 754 میلیون دالری بانک به هدف بازسازی 600 کیلومترسرک که نزدیک به 7 در صد مجموع شاهراه ها و سرکهای منطقوی را تشکیل میدهد و همچنان اعمار مراکز جدید میان مزار شریف و اندخوی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مبلغ 33 میلیون دالر آمریکایی کمک بلاعوضی که از طریق صندوق امانتی زیربنای افغانستان صورت میگیرد، همراه با کمکهای کشور جاپان و برتانیه کبیر توسط بانک آسیایی اداره میشود.
جناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال ضمن تشکری از کمکهای بانک انکشاف آسیایی گفت: ارزش موافقتنامه که امروزبه امضاء میرسد 222 میلیون دالراست، که از مجموع 805 میلیون دالری میباشد که قبلاً بانک انکشاف آسیایی وعده کرده بودند.
 قرار است این کمکها در ساحات ذیل بمصرف برسد:
•  اعمار و اسفالت سرک دوم کابل – جلال آباد.
•  اعمار و اسفالت سرک جبل السراج – نجراب که بلاخره به سروبی وصل می شود.
• اعمار و اسفالت سرک فیض آباد – بهارک بطول 44 کیلومتر.
• همچنان کمک برای وزارت فواید عامه برای ساختن یک اداره خط آهن
جناب زاخیلوال گفت: بانک انکشاف آسیایی یگانه دونراست که افغانستان را در قسمت پروژه های مهم و زیربنایی کمک نموده. ویژه گی دیگر آن اینست که تمام کمکهای خود را از طریق بودجه دولتی بمصرف میرساند.
جناب زاخیلوال افزود: بانک انکشاف آسیایی قبلاً هم دولت افغانسان را در بخش زراعت ساختن بندهای کوچک و کلان آب و دربخش انرژی و تمویل پروژه انتقال برق کمک کرده است.
جناب عبدالقدوس حمیدی وزیر فواید عامه ضمن تشکری از بانک انکشاف اسیایی گفت: همانطوریکه که وزیر صاحب مالیه اشاره نمودند بانک اسیایی یک دونر بسیار خوب برای تمویل پروژه های مهم ما بوده که خط ریل مزار شریف الی حیرتان یک نمونه آن میباشد.
محترم ژایو ژاو معاون رئیس بانک انکشاف آسیایی گفت: امروز یک روز بسیار مهم است برای دولت افغانستان و بانک انکشاف آسیایی، برای بانک آسیایی جای مسرت است که افغانستان را در راستای پروژه های مهم و زیر بنایی کمک می نماید، جاه دارد که از دولت افغانستان تشکری کنم این پروژه های مهم را برای ما سپردند. این پروژه ها در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان بسیار مهم می باشد. و ما از مردم و دولت افغانستان میخواهم در راستای بسر رسیدن این کمکها با ما همکاری نمایند.
تمرکز بانک انکشاف آسیایی روی شبکه های انرژی و ترانسپورتی افغانستان به این کشور امکان میدهد تا نقش خویش را در برنامه همکاری اقتصادی منطقوی آسیای میانه، همکاری 10 کشوری که تطبیق پروژه های منطقوی را در بخش های انرژی، ترانسپورت و تسهیلات تجارتی میباشد، بعنوان یکی از بازیگران کلیدی ایفا نماید.
برنامه همکاری اقتصادی منطقه آسیای میانه که در سال 2001 ایجاد شده،افغانستان، اذربایجان، چین، قزاقستان، قرغستان، منگولیا، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان گرد هم می آورد. تا کنون حکومتهای عضو این برنامه، بانک انکشاف آسیایی و سایرموسسات مالی بین المللی بیشتر از 100 پروژه مربوط به این برنامه را به ارزش مجموعی 16 ملیارد دالر تصویب نموده اند.