در مورد بودجه مالی سال ۱۳۹۱ به نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها معلومات داده شد

نشست معلوماتی به نهادهای جامعه مدنی و گزارشگران رسانه های کشور در مورد بودجه ملی ۱۳۹۱ بروز دوشنبه مورخ ۱۵ حوت سال ۱۳۹۰ در سالون کنفرانس های خیبر وزارت مالیه برگذار شد تا سهم گیری آنان در پروسه بودجه سازی افزایش یابد.

محترم مصطفی مستور، معین مالی وزارت مالیه با استقبال از شرکت کنندگان گفت: "بودجه ملی فراتر از یک سند مالی است. بودجه ملی عبارت است از طرح حکومت برای انکشاف افغانستان. ما متعهدیم شهروندان را ازین پروسه پالیسی مهم آگاه سازیم زیرا شفافیت مهم است. با نگاه به مساله انتقال و خصوصا درین دورهی پر از چالش های مالی در جهان، شفافیت بودجه مهم تر از هر زمان در گذشته است. اجازه دهید تاکید کنم که جلسه امروز ما تنها آغاز یک روند بسیار بسیار سازنده همکاری با شما است."

افغانستان پیشرفت های قابل ملاحظه ای در شاخص شفافیت بودجه که بنام OBI یاد می گردد، بدست آورده است. با کوشش های دوامدار دولت ، شاخص شفافیت بودجه افغانستان قرار است از 8% در سال 1387 و 21% در سال 1989 در سال 1391 به 41% برسد – 21% فیصد رشد فقط در چهار سال. همینطور، جمع آوری عواید کشور از 41 میلیارد افغانی در سال 1387 به 100 میلیارد افغانی رسیده است – که افزایش 150% را نشان می دهد.

وزارت مالیه معتقد است که شرح دیدگاه وزارت در مورد بودجه ملی به نهاد های جامعه مدنی و رسانه ها امر مهمی است، زیرا آنها قادر خواهند بود کار های دولت را به شهروندان نشان دهند – تا مردم بدانند دقیقاً چه کارهای در جریان است و مسئولین امور عامه را چه زمانی مدیریت می کنند.

معین مالی وزارت مالیه با تشویق مشارکت فعال نهاد های جامعه مدنی و رسانه ها، افزود: " شما دارای نقش بسیار مهمی در ترتیب بودجه اید. شما نه تنها میتوانید به افغان ها درباره اینکه دولت چی میکند آگاهی دهید، بلکه همچنان و از همه مهمتر، شما میتوانید از حکومت در قبال کارهایش حساب بگیرید."

برای مشاهده نمودن پریزینټیشن اینجا را کلیک نمایید