ویب سایتهای مسلکی وزارت مالیه

ویب سایتهای مسلکی وزارت مالیه:

برای معلومات بیشتر در مورد ریاستها، ادارات و برنامه های وزارت مالیه به ویب سایتهای ذیل مراجعه نمایید.

  1. دفتر معینیت پالیسی وزارت مالیه

  2. ریاست عمومی عواید

  3. ریاست عمومی خزاین

  4. ریاست عمومی بودجه

  5. ابتکار شفافیت صنایع استخراجي افغانستان

  6. برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج

  7. ریاست عمومی املاک دولتی