داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان اگاهی عامه پروژه اعمار طعام خانه تعمیر مرکزی وزارت مالیه
بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، پروژه اعمار طعام خانه تعمیر مرکزی - دارای نمبر قرارداد MOF/97/NCB/124 را با شرکت ساختمانی برج عمران دارنده نمبر جواز...
Dec 15, 2018 Dec 22, 2018
اعلان آگاهی عامه پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق در صحن وزارت مالیه
بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق در صحن وزارت مالیه دارای شماره داوطلبی MOF/97/NCB/117 را با شرکت ساختمانی کابل پامیر...
Dec 11, 2018 Dec 19, 2018
تهیه و تدارک سرور و لایسنس برای بانک ملی
وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در تهیه و تدارک سرور و لایسنس برای بانک ملی که به روش باز ملی صورت میگیرد، اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعه فلش مموری از آدرس ذیل بعد ازنشر اعلان الی...
Dec 10, 2018 Jan 09, 2018
تهیه و تدارک عقد قرارداد چهارچوبی ترمیم و نصب پرزه جات و سایط پروژه ساختار بودجه و انسجام کمک ها مربوط وزارت مالیه
بدینوسیله وزارت مالیه از تولید کنندگان و تهیه کنندگان واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا آفرهای سر بسته خویش را غرض عقد قرارداد چارچوبی جهت تهیه و تدارک عقد قرارداد چهارچوبی ترمیم و نصب پرزه جات و سایط پروژه ساختار بودجه و انسجام کمک ها مربوط...
Dec 10, 2018 Dec 18, 2018
پروژه حفر چهار حلقه چاه عمیق در صحن آمریت گمرک میدان هوایی حامد کرزی و قوماندانی قطعه محافظت و عملیات خاص تنفیظی و اکادمی ملی گمرکات
پروژه حفر چهار حلقه چاه عمیق در صحن آمریت گمرک میدان هوایی حامد کرزی و قوماندانی قطعه محافظت و عملیات خاص تنفیظی و اکادمی ملی گمرکات
Dec 09, 2018 Dec 16, 2018
پروژه تهیه و تدارک 27 قلم لوازم برقی و تکنالوژی برای بهبود عواید مربوط اداره مستقل خظ آهن ریاست عواید غیرمالیاتی، وزارت مالیه
ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آید تا در داوطلبی پروژه فوق الذکر که به روش باز ملی صورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعه ایمیل آدرس ویا فلش میموری از آدرس ذیل بعد ازنشر اعلان الی 5 جدی 1397 بدست آرند . تضمین آفر مبلغ...
Dec 08, 2018 Dec 26, 2018
اعلان آگاهی پروژهء تهیه وتدارک اتصال wan مستوفیت ها وگمرکات به مرکز
لات اول: مرکز کنترول بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، تا پروژهء تهیه وتدارک اتصال wan مستوفیت ها وگمرکات به مرکز دارای نمبر...
Dec 02, 2018 Dec 09, 2018
تهیه وتدارک خدمات انترنت برای ۴۸ واحد مستوفیت ها و گمرکات وزارت مالیه
وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروژه داوطلبی (تهیه وتدارک خدمات انترنت برای ۴۸ واحد مستوفیت ها و گمرکات وزارت مالیه) دارای نمبر MOF/97/NCB/132 که به روش باز صورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را...
Dec 02, 2018 Dec 29, 2018
تهیه و تدارک اجناس مورد ضرورت ترینینگ روم سیگتاس ریاست سیستم عواید، وزارت مالیه
وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه تهیه و تدارک اجناس مورد ضرورت ترینینگ روم سیگتاس ریاست سیستم عواید، وزارت مالیه که به روش باز ملی صورت میگیرد، اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعه فلش،...
Nov 28, 2018 Dec 18, 2018
تهیه و تدارک 150000 لیتر تیل پطرول و 200000 لیتر تیل دیزل برای مرکز وزارت مالیه
وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه داوطلبی(تهیه و تدارک 150000 لیتر تیل پطرول و 200000 لیتر تیل دیزل مورد ضرورت ریاست عمومی ترانسپورت وزارت مالیه) دارای نمبر MOF/97/NCB/129 که به روش باز صورت...
Nov 21, 2018 Dec 02, 2018
صفحه 1 از 30