داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق در صحن وزارت مالیه
وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق در صحن وزارت مالیه.که به روش باز ملی صورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعه فلش مموری از آدرس ذیل بعد ازنشر...
Oct 16, 2018 Nov 07, 2018
خریداری سرور و لایسنس برای بانک ملی افغانستان، وزارت مالیه
وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروژه داوطلبی خریداری سرور و لایسنس برای بانک ملی افغانستان، وزارت مالیه دارای نمبر mosob/afg-11 که به روش باز صورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری...
Oct 09, 2018 -
خریداری ماشین های پاس برای نوی کابل بانک وزارت مالیه
وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروژه داوطلبی خریداری ماشین های پاس برای نوی کابل بانک وزارت مالیه دارای نمبر mosob/afg-10 که به روش باز صورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعهء...
Oct 09, 2018 -
تهیه و مورد ضرورت ترینینگ تدارک اجناس روم سیگتاس ریاست سیستم عواید، وزارت مالیه
وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه تهیه و تدارک اجناس مورد ضرورت ترینینگ روم سیگتاس ریاست سیستم عواید، وزارت مالیه که به روش باز ملی صورت میگیرد، اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعه فلش...
Oct 08, 2018 Oct 29, 2018
تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی ریاست رادیو تلوزیون ملی ریاست عواید غیر مالیاتی
وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادرپروژه داوطلبی (تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی ریاست رادیو تلوزیون ملی ریاست عواید غیر مالیاتی) دارای نمبر MOF/97/NCB/046 rebid که به روش باز صورت میگیرد اشتراک نموده...
Oct 07, 2018 -
اعلان آگاهی عامه تهیه وتدارک دوعراده موتر اطفایه گمرک ولایت فراه و نیمروز- وزارت مالیه
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، تهیه وتدارک دوعراده موتر اطفایه گمرک ولایت فراه و نیمروز - وزارت مالیه دارای نمبر قراردادMOF/97/NCB/072-REBID را...
Oct 07, 2018 Oct 16, 2018
تهیه وتدارک وسایل تکنالوژی صحت عامه ریاست عواید غیر مالیاتی وزارت مالیه
وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه داوطلبی (تهیه وتدارک وسایل تکنالوژی صحت عامه ریاست عواید غیر مالیاتی وزارت مالیه) دارای نمبر MOF/97/NCB/111 که به روش باز صورت میگیرد اشتراک نموده و...
Oct 07, 2018 Oct 28, 2018
پروژه تهیه و تدارک یک میلیون هشصد هزار سیم سرغچ استندرد برای وسایل حامل اموال ترانزیت داخلی مربوط ریاست عمومی گمرکات
وزارت مالیه نهاد تدارکاتی دولت افغانستان تمویل کننده پروژه تهیه و تدارک یک میلیون هشصد هزار سیم سرغچ استندرد برای وسایل...
Oct 07, 2018 Nov 14, 2018
: تهیه وتدارک وسایل تکنالوژی صحت عامه ریاست عواید غیر مالیاتی وزارت مالیه
وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه داوطلبی (تهیه وتدارک وسایل تکنالوژی صحت عامه ریاست عواید غیر مالیاتی وزارت مالیه) دارای نمبر MOF/97/NCB/111 که به روش باز صورت میگیرد اشتراک نموده و...
Oct 06, 2018 Oct 27, 2018
پروژه تهیه و تدارک فرنیچر مربوط صحت عامه عواید غیر مالیاتی، وزارت مالیه
ازتمام ادوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آید تا در داوطلبی پروژه فوق الذکر که به روش باز ملی صورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعه ایمیل آدرس ویا فلش میموری از آدرس ذیل بعد ازنشر اعلان الی05 عقرب 1397 بدست آرند . تضمین آفر...
Oct 03, 2018 Oct 27, 2018
صفحه 1 از 27