خدمات

د مالیې وزارت خپلو اوسیدونکو ته دا لاندې خدمتونه وړاندې کوي
د عوایدو راټولول، مالیاتي او غیر مالیاتي

د مالیې وزارت دولتي ادارو ته دا لاندې خدمتونه وړاندې کوی:
1.    د بودیجې جوړول( ټولو دولتي ادارو ته)
2.    د تخصیصاتو مراحل( ټولو دولتي ادارو ته)
3.    د تادیاتو مراحل( ټولو دولتي ادارو ته)
4.    د بودجوي کال راپورونه( ټولو دولتي ادارو ته)
5.    د ارزښت پاڼې( ټولو دولتي ادارو ته)
6.    ملي شورا ته د پلټل شویو کلني مالي شاخصونو سپارل

د مالیې وزارت هېوادوالو او د کاروبار له پاره دا لاندې خدمتونه وړاندې کوی:
1.    پاسپورټ
2.    د کار جواز
3.    د موټرو نمبر پلیټونه
4.    تذکره
داخلي خدمتونه:
د مالیې وزارت په د ننه کې یو شمیر کورني خدمتونه هم ترسره کېږي چې یو له بل سره مرسته کوي. دغه خدمتونه مختلف اقسام لري او په لاندې ډول دي:
1.    د تهیه او تدارکاتو خدمتونه
2.    د ترانسپورټ خدمتونه
3.    د بودیجې جوړولو او د تادیاتو خدمتونه
4.    د استخدام خدمتونه
5.    د روزنو او  ظرفیت لوړولو خدمتونه
اصلي خدمتونه:
د مالیې وزارت لاندې ټاکل شوي اصلي خدمتونه وړاندې کوي:
د تادیاتو پروسیس کول
د تخصیصاتو پروسیس کول
د بودیجې جوړول/ عوایدو جوړول
د تادیاتو پروسیس کول:
ددې کار د ترسره کولو له پاره د مالیې وزارت د نورو دولتي ادارو په خدمتونو باندې تکیه کوي، لکه د ټولو وزارتونو له پاره د M16 فورمې غوښتل.
په دغه صورت کې د M16 فورمه ورکول کېږي او د چیک د غوښتنې فورمه ترلاسه کېږي.
مراحل: په دې پروسه کې باید دا لاندې ګامونه واخیستل شي:
1.    د پذیرش دفتر
2.    د کنټرول دفتر
3.    د M50 فورمې سپارل
4.    د چیک د چاپ کولو دفتر
5.    د چیک نه وروسته د کنټرول دفتر
6.    د چیک توزیع او یا بانک ته استول
7.    د چیک ترلاسه کول

ترسره کول: ددې خدمت په ترسره کولو کې یوه ټکي ته پام په کار دی چې هغه د تادیاتو فیصدي ٪ دی چې په دوه کاري ورځو باید ترسره شي
د تخصیص مراحل:
څرګندونه: په ټولو وزارتونو کې د تخصیص معلومول،
ددې کار د ترسره کولو له پاره د مالیې وزارت د نورو دولتي ادارو په خدمتونو باندې تکیه کوي، لکه د ټولو وزارتونو له پاره د بودیجې د غوښتلو د تخصیص چمتو کول. په دغه صورت کې د B17 فورمه ورکول کېږي او د تخصیص د پروسې له پاره د B17 فورمه ترلاسه کېږي.
مراحل: ددې کار د ترسره کولو له پاره لاندې ګامونه اخیستل کېږي:
1.    د B4 فورمه ویشل
2.    د بودیجې غوښتل
3.    هر سکتور ته استول
4.    د هر سکتور څخه معلومول
5.    د بودیجې د کمیټې څخه معلومول
6.    د بودیجې د کمیټې منظوري
7.    د ملي شورا منظوري
8.    د ریاست جمهوري منظوري
9.    هر وزارت ته د B27 فورمې په واسطه د بودیجې ویشل
10.    د B27 فورمې په واسطه د هر وزارت څخه د بودیجې غوښتل
11.    د بودیجوي سکتور ارزونه
12.    د بودیجې ریاست له خوا منظوري
13.    د خزاینو ریاست ته استول
14.    وزارت ته د بودیجې ویشلږ

ترسره کول: په دغه خدمت کې یو کار دی چې په خپل وخت په یوه ورځ کې د تادیاتو پروسیس ترسره کېږي.
پرمختګ: دغه خدمت اوسمهال د AFMIS ډټابیس په ملاتړ ترسره کېږي.
د بودیجې جوړول/ د عوایدو جوړول:
څرګندونه: ددې کار د ترسره کولو له پاره د مالیې وزارت د نورو دولتي ادارو په خدمتونو باندې تکیه کوي، لکه د عوایدو پروسیس، د لوړو/ منځنیو او ټیټو مالیو دفترونه.  

په دغه صورت کې د  B4 فورمه ورکول کېږي او د تخصیص د پروسې له پاره د B4 فورمه ترلاسه کېږي.
مراحل: ددې کار د ترسره کولو له پاره لاندې ګامونه اخیستل کېږي:
1.    د مالیاتو د فورمې ویشل
2.    د ارزونې د فورمې ډکول
3.    د ارزښت معلومول
4.    بانک ته د پیسو ورکول
5.    د شرکت د ټولو اسنادو او څرګندونو ارزښت معلومول
6.    د مکتوبونو کاپي اخیستل
7.    د مالیې د ورکړې له پاره د پای مرحلې کاپي اخیستل.