لارښوود

شماره ۱ لارښود:  پر کرایې باندې موضوعی مالیه

شماره ۳ لارښود: پر انتفاعی معاملو باندې مالیه

شماره ۴لارښود:  دنوی تاسیس شوو تشبثونوُ پانکه اچوونکو او انفرادی اشخاصو لپاره د مالیات

شماره ۵ لارښود: پر معاشونو باندې موضوعی مالیه

شماره ۶ لارښود: په الکترونیکی ډول مالیې ورکړ

شماره ۷ لارښود: دوه اړخیز او یا څو اړخیز تړونونو له مخی د مالیاتی معافیت د تر لاسه کولو لپاره در خواست کول

شماره ۸ لارښود: د سهامی او محدودالمسوولیت شرکتونو دکلنی مالیاتی اظهار لیک په اړه

شماره ۱۱ لارښود: د مالیې په ارزونه کې د ورکړې وړ مالیي د مبلغ په اړه بحث

شماره ۱۵ لارښود: دمحاسبی او اسنادو ساتنې لارې

شماره ۱۸ لارښود: د مالیه ورکوونکی د پیژندنې نمبر

شماره ۱۹ لارښود: د سوداګریزو د فعالیتونو ثابتې مالیې

شماره ۲۰ لارښود: په قرار دادیانو باندې موضوعی مالیه

شماره ۲۳ لارښود: پر عایداتو د مالیاتو څخه د غیر انتفاعی سازمانونو د معافیت تاییدونه