اداري معینیت

د مالی او اداري چارو عمومی ریاست

د تصدیو، دولتی شرکتونو او مختلط عمومی ریاست

د املاکو عمومی ریاست

د بیمی  عمومی ریاست