د تصدیو، دولتی شرکتونو عمومي ریاست

د لارښونې او حساب له رياست څخه علاوه د نورو ټولو رياستونو دندې متحدالشکل دي چې ټولو په خپلو څانگوکې فعاليت کوي. د تصديو د عمومي رياست له جوړولو څخه د ماليې وزارت هدف داديچي په پرله پسې ډول د تصديو پانگه او له هغو څخه لازمه گټه تر څارنې لاندې ونيسي او هغه څه چې د تصديو په اختېار کې دي د تصديو د قانون او مقرراتو په رڼا کې په کار واچول شي او د حسابي مقرراتو قانون پرې تطبيق شي، نو ځکه د مالي کال تر پيليدا وړاندې د تصديو مالي پلانونه دهغوۍدکاري ظرفيتونو او مالي امکاناتو چې په رښتيايې د تصديو پانگه جوړول ددغه رياست د مسئولينو تر ارزونې وروسته منظور شوه او تر منظوريدو وروسته د اجرا لپاره تصديو ته وليږدول شوه. د هر رياست مسئولين دنده لري چې په خپلو اړوندو څانگو کې د اقتصادي فعاليتونو او د طرحه شويو پلانونو د تطبيق او تحقق ټول معلومات د کال په هره څلورمه برخه يعني درې مياشتې وروسته دريم نمبر فورمې ته د سټندرډ عملياتو تحليل او ارزونې په غرض شامل کړي او په پاې کې ترې يو څرگنده نتيجه واخلي. او همدا راز د هغو توازنونو او بيلانسونو گټه او تاوان چې ديوه کال په اوږدوکې د تصديو د ماهرو او مسلکي کادرونو په وسيله منځ ته راغلي وي او ارزيابي او تحليل هم ددغو رياستونو د دندو يوه برخه جوړوي. او همدا راز د مکتوبونو اجرا، حسابي او لارښونکې مشورې، د ميتوديکوکورسونو او سيمنارونو جوړول ، د عالي شورا په غونډوکې گډون، د تصديو په مالي او حسابي غونډوکې برخه اخيستل او د تصديو دمرامنامې د پړاونو طي کول او تائيدول لوړو مقاماتو ته دحسابي او مالي نظرياتو ارائه کول او په ځانگړو حالاتو کې د ځينو ستونزو داواري وړانديزونه، په خپل وخت د تادياتي مکلفيتونو اجرا کول او همدا راز د ورځينو اجراآتو سرته رسول ددغه رياست د دندې گڼل کيږي. په همدې توگه د ماليې وزارت د تصديو د راتلونکي پلانونو په اړه په پام کې لري چې لکه څرنگه چې ورځ په ورځ د دولت پاليسي دخصوصي سازۍ په لوروانه ده نو تصدي هم بايد د دولت دغه گامونه په ډير غورسره وڅاري اوپر همدې لاره د تگ لپاره د هغې ګټې دلاس ته راوړو هڅه وکړي چې د افغانستان د دولت او خلکو په برخه کې متصوره ده، په همدې اړه د تصديو د ارزونې کميسون جوړ شوي دي او که خداي کول په دې لاره کې به گټور گامونه واخيستل شي.