د املاکو عمومي ریاست

د املاکو عمومي ریاست عمده دندې عبارت دي:

په هیواد کې د دولتي جایدادونو په احصائیې او ارقامو متکي د املاکي اعتبار یا واحد جوړول.

د هیواد د پراختیا، ودې او په اقتصادي پلان کې د ښې ګټې اخیستنې په موخه د املاکي ارقامو او احصائیې دقیق را ټولول.

د هغو دولتي جایدادونو د سندونو او قبالو ترتیبول، چې د کورنیو جګړو پر مهال له منځه تللي او شتون نه لري.
د حکم په مدار د دولتي ادارو ترمنځ او یا د دولت او خلکو ترمنځ د املاکي شخړو حلول.
له طرزالعمل سره سم په ولایتونو کې له دولتي املاکو څخه د ثبت، سجل او ګټې اخیستنې په موخه د ولایتونو د مستوفیتونو په چوکاټ کې د املاکي څانګو جوړول.
د ټولو دولتي غیر منقول جایدادونو تسلیمول، ثبت او په اجاره ورکول، چې په مازاد ډول د دولتي خپلواکو ریاستونو او وزارتونو په واک کې وي.
د دولتي غیر منقولو جایدادونو ثبت او په اجاره ورکول، چې د وزارتونو او خپلواکو ادارو په پراختیایي پلان کې شتون ولري د هغې ادارې د رسمي استازي په موجودیت کې.
د ټولو دولتي غیر منقولو جایدادونو ثبت او په اجاره ورکول، چې له هیواد څخه بهر وي، د اړوندې ادارې په همکارۍ.
د هغه شمېر دولتي غیر منقول جایدادونو تشخیص او خارجول چې له کوم قانوني جواز پرته د خلکو او غیري دولتي ادارو په واک کې وي.
د دولتي غیر منقول جایدادونو ساتنه او ترې ګټه اخیستل، جایدادونه د دولت تر واک لاندي او ملي شوي دي.
له قانون سره سم د دولتي غیر منقول جایدادونو له دایمې ګټې اخیستنې څارنه او ساتنه.
له دولتي غیر منقول ټولو جایدادونو څخه څارنه، چې د ادارو په پراختیایي پلان کې شامل وي او په ګډه انفرادي وګړو او یا غیر دولتي بنسټونو ته په اجاره او کرایه ورکول کېږي.
د بیا رغونې لپاره د هغو دولتي ودانیو په اجاره ورکول، چې د کورنیو جګړو په پایله کې ویجاړ او تر اوسه له ګټې اخیستنې پاتي دي.
د هغو جایدادونو اخیستل، تصرف او ثبت چې د دولت ریاست له لوري یې د اړتیا په صورت کې د اخیستو هدایت صادر شوی وي.
د دولتي جایدادونو د ترمیماتو د لګښتونو په اړه د استازي ګمارل او د نظر څرګندول، چې د وزارتونو او یا دولتي خپلواکو ادارو په واک کې وي.
د وازرتونو او یا خپلواکو ادارو د غوښتنو ارزونه او څېړنه چې دولتي جایداد یې د دې ادارو د ځمکنۍ پراختیا لپاره ترلاسه کړی وي.