د مالي چارو معینیت

د بودجې عمومي ریاست

د خزاینو عمومي ریاست

د مالي پالیسۍ او ستر اقتصاد لوی ریاست