بریښنایي حکومتداري

په الکترونکي حکومت کولو کې ویب سایټ، پروژې، توقعات او ننګونې شاملې دي.
ویب سایټ:
د مالیې وزارت ویب سایټ: http://www.mof.gov.af دی.
پروژه:
د مالیې وزارت له خوا په الیکترونیکي حکومت کولو کې دا لاندې شیان شامل دي:
1.    د افغانستان د مالي تنظیم معلوماتي سیستم(AFMIS) چې د مالیې وزارت له خوا یې ملاتړ کېږي.
2.    د ګمرک د معلوماتو له پاره اتومات سیستم(ASYCUDA) چې نړیوال بانک یې ملاتړ کوي.
3.    انټرنیټ یا بریښنا پاڼه
4.    ایمیل یا بریښنالیک
5.    د بشري منابعو د تنظیم معلوماتي سیستم(HRMIS)
6.    د دولتي بودیجې د پلان کولو سیستم چې UNDP یې ملاتړ کوي.
7.    د مرستو د تنظیم سیستم(DAD) چې UNDP یې ملاتړ کوي.
8.    د بودیجې ریاست د ویب څانګه چې UNDP یې ملاتړ کوي.

د معلوماتي ټکنالوژۍ له خوا د افغانستان بانک په مرسته کاریدونکي موارد:
1.    د مالي هدفونو له پاره د افغانستان د مالي تنظیم معلوماتي سیستم(AFMIS) پلی شوی دی.
2.    د ګمرک د معلوماتو له پاره اتومات سیستم(ASYCUDA) تر کار لاندې دی.
3.    د (ASYCUDA) سرور: د Oracle او ASYCUDA ترمنځ د اړیکو له پاره ترسره شوی دی.
4.    د واحد معیاري دولتي مالیې د تنظیم سیستم(SIGTAS) تر کار لاندې دی.
5.    د دولتي بودیجې د پلان سیستم(SBPS) د بودیجې د تخصیص او پلې کولو ماډیول(web) په ۲۰۰۳ کې پلی شوی دی.

د معلوماتو تنظیم: لاندې ځینې ډټابیسونه دي  چې د ادارو ملاتړ لري:
1.    د پراختیایي مرستې ډټابیس(DAD) چې د مرستندویه معلوماتي تنظیم په ډول کارول کېږي(SQl) پلی شوی دی.
2.    AFMIS ډټابیس: راپور ورکول،ځانګړي تادیات او د پور د تنظیم ډټابیس. پلی شوی دی.
3.    د ARA ډټابیس

د مالیې وزارت په اداره کې د ننه، د نورو ادارو او نورو بهرنیو استعمالوونکو سره معلومات شریکوي. د مالیې وزارت د معلوماتو د شریکولو له پاره د خوندیتوب او غیر مجاز پالیسي هم لري.

د اسنادو تنظیم: د ۱۰۰۰ څخه زیات اسناد د داخلي ادارو سره د ایمیل له لارې انتقال شوي دي.