له مونږ سره اړیکه

برېښنا لیک: Tamas@mof.gov.af

د اړیکې شمېره: 0202106409