د مالیې وزارت بریښناییي اونیزې

د مالیې وزارت د اړیکو اوعامه پوهاوي اړیکو ریاست له خوا په اونۍ کې یو ځلې خپریدونکي اونیزې:

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۳۴ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۳۳ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۳۲ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۳۱ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۳۰ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۲۹ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۲۸ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۲۷ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۲۶ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۲۵ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۲۴ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۲۳ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۲۲ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۲۱ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۲۰ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۱۹ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۱۸ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۱۷ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۱۶ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۱۵ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۱۴ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۱۳ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۱۲ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۱۱ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۱۰ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۰۹ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۰۸ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۰۷ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۰۶ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۰۵ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۰۴ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۰۳ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۰۲ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۰۱ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۰۰ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۹۹ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۹۸ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۹۷ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۹۶ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۹۵ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۹۳ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۹۲ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۹۱ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۸۹ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۸۸ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۸۷ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۸۶ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۸۵ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۸۴ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۸۳ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۸۲ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۸۱ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۸۰ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۷۹ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۷۸ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۷۷ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۷۶ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۷۵ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۷۴ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۷۳ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۷۲ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۷۱ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۷۰ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۶۹ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۶۸ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۶۷ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۶۶ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۶۵ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۶۴ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۶۳ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۶۲ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۶۱ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۶۰ مه ګڼه

د مالیې وزارت  برېښنایې اونیزې ۵۹ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۵۸مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۵۷ مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۵۶مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۵۵مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۵۴مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۵۳مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۵۲مه ګڼه

د مالیې وزارت برېښنایې اونیزې ۵۱مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 50 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اوینزې 49 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایې اونیزې ۴۸مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 47 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایی اونیزې 46 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 45 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 44 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایی اونیزې 43 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 42 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 41 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 40 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 39 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 38 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 37 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 36 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 35 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 34 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 33 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 32 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 31 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 30 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 29 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 28 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 27 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 26 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 25 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 24 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 23 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 22 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 21 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 20 مه ګڼه

 

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 19 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 18 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 17 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 15 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 14 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 13 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 12 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 11 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 10 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 9 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 8 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 7 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 6 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 5 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 4 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 3 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 2 مه ګڼه

د مالیې وزارت بریښنایي اونیزې 1 مه ګڼه