د اداري چارو مرستیال

ښاغلی فرید "حکمت"  د اداري چارو مرستیال