د عوایدو او ګمروکونو مرستیال

عبدالله رقیبی د عوایدو او ګمروکونو مرستیال