ریاست عمومی گمرکات

جمهوری اسلامی افغانستان به این باور است که پس از جنگ و کشمکش داخلی یک ضرورت جدی به باسازی زیر بنا های اجتماعی و تهیه خدمات اولیه برای مردم افغانستان دیده میشود که بدین ملحوظ ریاست گمرکات سعی می ورزد که وظایف خود را برای افزایش عواید و رشد تجارت به وجه احسن به پیش ببرد. همچنان تلاش دارد که این ریاست را با وسایل عصری جهانی مجهز سازد تا برای تجارت و سرمایه گذاری سهولتها را ایجاد نماید که در نتیجه اقتصاد رشد می کند و زندگی مردم بهبود پیدا میکند.

هدف عمومی:
سهل سازی زمینه تجارت و سرمایه گذاری توسط ریاست عمومی گمرکات افغانستان و کمک عمده به رشد اقتصادی و اجتماعی افغانستان.

اهداف پلان کلیدی در طول 5 سال:
ریاست عمومی گمرکات یک پلان ۵ ساله را طرح نموده است که و از دو سال بدین سو آنرا تطبیق میکند. هدف عمده این پلان این است که عواید دولت افزایش پیدا کند و طرزالعمل های صادرات و واردات اصلاح شود. ساده سازی طرزالعمل ها و اعمار زیربناهای فزیکی گمرکات آغاز شده است تا ریاست گمرکات بتواند که یک ریاست معیاری بوجود بیاورد  و گمرکات را بطور موثر نظارت نماید. ریاست گمرکات در نظر دارد که دفاتر مرکزی و ولایتی مجدداً طور تنظیم و ظرفیت های کاری ایجاد گردد که سطح عالی رتبه رهبری و اداره کنترول کامل فعالیت های گمرکی را در دست داشته باشند.ایجاد اکادمی اموزشی گمرکات یک قدم مهم  درین مورد برداشته شده است تا مامورین این ریاست بتواند که ظرفیت کاری ایشان به معیارهای جهانی بلند گردد. ایجاد یک تکنالوژی نو در ریاست گمرکات آنها را قابل میسازد تا به فساد مبارزه کنند و یک نظارت کامل بر صادرات، واردات و ترانزیت داشته باشند. یک از این تکنالوژی ها معرفی سیستم اسیکودا ASYCUDA است که توسط آن امکان پیگردی محموله ها و حالت آنها اجرا میگردد. ریاست گمرکات در نظر دارد که احصاییه معلومات با معیارهای جهانی معرفی نماید تا کیفیت احصاییه صادرات و واردات توسط ماهرین تشویق گردد.
گمرکات افغان یک عضو فعال اداره گمرکات جهانی (World Customs Organization) میباشد و در اداره تجارت جهانی (World Trade Organization) نیز رول نظارت کننده دارد. همچنان گمرکات افغانستان در ایجاد سهولت تجارت منطقوی نیز رول مهم بازی میکند.

معرفی اصلاح گمرکات:
اصلاح گمرکات یک امر مهم برای انکشاف اقتصادی و ثبات افغانستان میباشد. این امر میتواند که در جمع آوری عواید یک شفافیت ایجاد کند، از کسر بودجه و از واردات اموال خطرناک جلوگیری نماید. به تحقق عواید بهتر دولت میتواند که اهداف مهم خود که عبارت از(امنیت خوب، رشد اقتصادی، طرز حکومت دیموکراتیک، یک جامعه کثریت گرایانه و متکی به بازار اقتصاد) به مردم مهیا سازد. همچنان بهیود کیفیت خدمات گمرکات جریان تجارت را بهبود می سازد.
ریاست گمرکات در سالهای گذشته در بخش اتومات سازی، قانون سازی، ظرفیت سازی، نظارت، انکشاف زیربناها و تنفیذ قوانین از دست آوردهای خوب برخوردار است. آوردن اصلاحات میتواند که سیستم گمرکات را انکشاف دهد و از کمبود جمع آوری عواید توسط تطبیق قوانین، مقررات و پروسیس های خودکار جلوگیری میکند. این سیستم میتواند که در تصفیه اموال سهولت ایجاد کند و از تماس مامورین با تجارت تقلیل می بخشد که در نتیجه چشم اندازی به فساد کم میشود. علاوه از این تطبیق پروسیسها و اعمال فعالیتهای جهانی برای تجارت جهانی، افغانستان میتواند به حیث یک پل تجارتی منطقه مبدل گردد.
مراحل ریفورم میتواند که در اجرای سامان الات رول مهم را بازی کند و میتواند که در واردات اموال قاچاقی و اموالیکه مضر به محیط زیست باشد کاهش بیاورد. ریاست گمرکات متعهد است که در مقابل وارد و صادر کننده گان اموال غیر مطلوب اقدام جدی خواهد نمود. ریاست گمرکات میتواند که به ایجاد یک شبکه قوی استخباراتی و هماهنگی به ادارات امنیتی کشور، رول مهم را بازی نماید.
هدف ریفورم این نیست که با تجار مخالف شوم، بلکه میخواهیم که در ایجاب قوانین با آنها شریک شوم تا بتوانیم که نرخها را پایین بیاوریم.
گمرکات به سبب فعالیتهای خود یک تشکیل بزرگ دارد. هدف ریفوم این است که تشکیل مذکور را اصلاح سازد و یک سیستم منظم، اصلاح شده و با منطق را به میان بیاورد تا که در امور خدمات حسابده، دارای نظم دسپلین و از معیارهای اخلاقی برخوردار باشد.

ریاست گمرکات:
•    افزایش عواید تحصیل شده سالانه موازی با اهداف وزارت مالیه.
•    اصلاح پروسیجر های تصفیه اموال وارداتی و صادراتی تا یک حد که تصفیه نورمال اموال را به حداعظم در طول یک یوم تجویض نماید.
•    تعرفه گمرکات ، نرخ تبادله اسعار و تعین ارزش از جانب گمرکات باید کاملاً مطابق به طرز العمل های قبول شده بین المللی باشند.
•    تمام عواید که در ولایات جمع آوری میشوند به حساب دولت مرکزی انتقال داده شوند.
•    تعمیرات گمرکات کلیدی بشمول پسته های سرحدی در ولایات کابل ، هرات ، جلال آباد ، قندهار، نیمروز و بلخ باید تجهیز یا احیا مجدد به شکل استندرد گردند تا اجراأت کنترولی مناسب گمرکات را تجویض نمایند.
•    دفاتر مرکزی ولایتی مجدداً طور تنظیم و ظرفیت های کاری ایجاد گردد که سطح عالی رتبه رهبری و اداره کنترول کامل فعالیت های گمرکی را در ساحات کلیدی کابل ، هرات ، ننگرهار ، قندهار ، نیمروز و بلخ در دست داشته باشند.
•    یک چوکات کاری باثبات و عمده توأم با قوانین متفرقه با اقتدار کامل ایجاد گردند تا تطبیق متحد الشکل و شفاف قوانین گمرکات را تضمین نماید.
 
وضیعت فعلی:
•    جریان عواید به مرکز سیستماتیک گردیده  ، ولی نیاز به رشد دارد.
•    کنترول بالای انتقال عواید تحصیل شده در ولایات و دولت انتقالی اسلامی افغانستان وجود ندارد.
•    پروسیجر های گمرکات نامنسجم و مختلف الشکل میباشد.
•    انسجام و همکاری میان ریاست عمومی گمرکات و سایر ادارات و موسسات دولتی وجود ندارد.
•    قانون فعلی گمرکات کهنه بوده و اساس آن را سیاست های دولت های پیشین تشکیل میدهد.
•    پروسیجر ها و خط مش واضح در جهت رهنمائی گمرکات و وارد کننده گان وجود ندارد.
•    ریاست عمومی گمرکات به فسادات اداری آغشته میباشد.
•    معاش مامورین گمرکات در یک سطح نهایت پائن قرار دارد.
•    ساختار تعرفه فعلی گمرکات ، میکانیزم های نرخ تبادله اسعار و شیوه های تعین ارزش گمرکی کهنه و معیاد گذشته میباشند.
•    فقدان ظرفیت رهبری اداره دیده میشود.
•    مامورین گمرکات درقسمت طرزالعمل های جدید گمرکی آموزش ندیده اند.
•    زیر بنا ها و تعمیرات گمرکات کهنه و فرسوده بوده ، وسایل و ارتباطات مخابراتی نهایت اندک و یا اصلاً وجود ندارد.
هدف عمومی:
برای مدت زماني از 1 سپتامبر2003 تا به 30 جون 2004  هدف عمومی اداره مالیات قرار ذیل میباشد.
جمع آوری مالیات مطابق بودجه انکشافی ملی و تقویه و تشویق ماليه دهدنده گان مطابق  قانون مالیاتی در مدت زمان متذکره یعنی تا به 30 جون 2004 . اداره مالیات بالای موضوعات ذیل تمرکز خواهد نمود.
عملی ساختن برنامه مالیاتی وزارت مالیه دولت انتقالی اسلامی افغانستان بشمول اجرا قانون جدید مالیاتی.
آموزش سیستم جدید مالیاتی به مردم.
معرفی دفتر مالیه دهنده بزرگ در چارچوکات ریاست عمومی عواید.
اتخاذ سیستم اصلاحی جديد که ساختار تشکیلاتی و طرزالعمل کاری را تجديد و تقرر کارمندان را تقویه نماید.
تقویه سریع ظرفیت کاری.
زندگینامه احمد رشاد پوپل رییس عمومی گمرکات 
محترم رشاد پوپل فعلا به سمت رییس عمومی گمرکات وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ایفا وظیفه مینماید او به ریاست عمومی گمرکات افغانستان (ACD)، که بزرگترین منبع درآمد دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، نظارت می کند , ریاست عمومی گمرکات افغانستان تحت ریاست محترم رشاد پوپل به منظور عرضه خدمات بهتر تسهیلات تجاری را برای عموم تجاران محترم فراهم نموده تا از یکطرف سبب تشویق تجاران گردد و از طرف دیگر در رشد اقتصاد افغانستان کمک نماید و عایدات گمرکی افغانستان را به صورت شفاف جمع آوری نموده تا در راه خدمات عامه مصرف گردد
محترم رشاد پوپل قبلا به حیث رییس ریاست مالیه دهندگان بزرگ در معینیت عواید وزارت محترم مالیه و آمر آکادمی گمرکات و مالیات ایفا وظیفه نموده که مسوولیت ایشان مدیریت و نظارت از مالیات مالیه دهندگان بزرگ و عرضه خدمات به آنها بود
قبل از وزارت مالیه، آقای پوپل در پوهنتون آمریکایی افغانستان به عنوان مدیر اجرایی انستیتوت توسعه حرفه ای ومعاون ویژه رئیس پوهنتون در زمینه توسعه برنامه کار کرد. مسئولیت های او شامل ارائه دوره های آموزشی به مردم و همچنین درخواست، ایجاد و مدیریت برنامه های تخصصی در زبان انگلیسی، مدیریت، رهبری، فن آوری کامپیوتر و ارتباطات، و سایر موضوعات بود.
آقای پوپل قبل از پوهنتون آمریکایی افغانستان، مدیر اداری و مالی موسسه فنی حرفه ای افغانستان بود. مسئولیت های او شامل ایجاد و مدیریت بودجه ، مدیریت مالی منطقه ای و مرکزی، گزارش مالی، منابع بشری و سایر فعالیت های اداری بود.
علاوه بر این، آقای پوپل به عنوان نماینده وزارت ترانسپورت و هوانوردی کشوردر سازمان همکاری اقتصادی و مشاور وزیر در بخش خصوصی مشغول به کار بوده است. پیش از آن آقای پوپل به عنوان مدیر ارشد مالی اتاق تجارت و صنایع افغانستان خدمت کرده است. آقای پوپل علاوه بر مشاغل تمام وقت خود، در هیئت مدیره موسسات متعددی از جمله عزیزی بانک فعالیت داشته است.
به عنوان یک محقق فولبرایت، مدرک تحصیلی او شامل ماستر حسابداری و امور مالی از فاکولته تجارت سیلبرمن در دانشگاه Fairleigh Dickinson نیوجرسی و مدرک لیسانس امور تجارت میباشد. آقای پوپل از سال 2014 تا کنون به عنوان استاد تجارت در پوهنتون آمریکایی افغانستان مصروف تدریس میباشد.