قرار داد ها

تدارک اجناس تکنالوژی سیستم شبکه ( Network Cabling ) ریاست عمومی تقاعد وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژه تدارک اجناس تکنالوژی سیستم شبکه ( Network Cabling ) ریاست عمومی تقاعد وزارت مالیه دارای نمبر قرار داد  MOF/98/NCB/135  را با شرکت برادران فیض زاد لمتید به قیمت مجموعی 4،852،856 (چهار میلیون و هشت صد و پنجا و دو هزار و هشت صد و پنجا و شش)  افغانی عقد قراردادنماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشندمی توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات -کابل ارائه نماید .

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهدشد.

آدرس : وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان –ریاست تدارکات،آمریت تدارکات- مشاوریت تدارکات منزل دوم معینیت اداری."