میکانیزم اطلاع رسانی

وزارت مالیه مطابق به قانون دسترسی به اطلاعات از زمان انفاذ این قانون مرجع اطلاع رسانی و مسئول مرجع مربوطه را به کمسیون محترم نظارت از حق دسترسی به اطلاعات معرفی نموده است، اتباع کشور که خواهان کسب معلومات از وزارت مالیه و سائر واحد های مربوطه باشند می توانند به مرجع اطلاع رسانی ما مراجعه نموده و اطلاعات مورد نیاز شانرا به اسرع وقت دریافت نمایند.

همچنان مطابق به محتویات مندرج ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات، وزارت مالیه معلومات نیاز متقاضیان را در اسرع وقت در صفحات اجتماعی خویش به نشر رسانیده است.

متقاضایان خواهان معلومات از وزارت مالیه باشند می توانند به شماره تیلفون و ایمیل آدرس های ذیل مراجعه نمایند و یا به وزارت مالیه تشریف بیاورند.

شمارۀ های تماس و ایمیل آدرس رسمی دفتر

شمارۀ تماس: 0202924290 /0202924440

Email:tamas@mof.gov.af

لست مسولین مرجع اطلاع رسانی واحد های دومی وزارت مالیه

شماره اسم ولایت شماره تماس ایمیل آدرس
1 قریب الله کاکر مستوفیت ولایت ننگرهار 0783150549 Qaribullah.kaker@yahoo.com
2 حقمل  مستوفیت ولایت پکتیا 0773696899 himathaqmal@gmail.com
3 حبیب الرحمن رحمانی  مستوفیت ولایت کنر 0777596622 habiburahmanrahmani2016@gmail.com
4 محمد شهاب مستوفیت ولایت لوگر 0773435405/0748995076 shahabmdy1990@gmail.com
5 نوید  مستوفیت ولایت کاپیسا 0772021021  
6 محمد صدیق پارسا مستوفیت ولایت پنجشیر 0748086017 sadeqparsa@yahoo.com
7 محمد هارون مستوفیت ولایت هلمند 0705591253 mustofiat.helmand@yahoo.com
8 یحی محبی مستوفیت ولایت سرپل 0785011054/0749295

mustofiat.sarepul@gmail.com

9 عبدالجبار راسخ مستوفیت ولایت نورستان 0794493969 abduljabar_abduljabar@yahoo.com
10 عزت  مستوفیت ولایت کندز 0798999934/0748812161 kdz.finance@hotmail.com
11 محمد ادریس مستوفیت ولایت زابل 070771312/0707711312 edriessardar@gmail.com
12 عبدالستار مستوفیت ولایت بدخشان 0791537393 abdulsatar.natiq@gmail.com
13 عبدالوکیل مستویت ولایت بغلان 0794444411 mustofiat.baghlan@yahoo.com
14 سید عبداستار مستوفیت ولایت بادغیس 07045371901/0799655556 badghis.mustofiat@mof.gov.af
15 صدرالله مستوفیت ولایت کابل 0700989838 kooshmand@yahoo.com
16 ذکرالله عالمی  مستوفیت ولایت سمنگان 079925125

alemizekrullah81@gmail.com

17 محمدالله قادری مستوفیت ولایت غور 0785042009/0798189708 moh.q786@gmail.com
18 نوید احمد مستوفیت ولایت کندهار 0700310001  
19 محمد فهیم مستوفیت ولایت جوزجان 0788761754 jowzjan.mustiat@gmail.com
20 حمیدالله  مستوفیت ولایت بامیان 0799071019/0770008124 hamidullah.nazary110@yahoo.com
21 منظوراحمد ضیاروان مستوفیت ولایت غزنی 0798748888 ghazni.mustofiat@mof.gov.af
22 محمدیاسین صاحب زاده مستوفیت ولایت خوست  0773676869  khost.mustofiat@mof.gov.af
23 مطیع الله رسولزی مستوفیت ولایت لغمان 0786099631 m.rasolzai@gmail.com