میکانیزم اطلاع رسانی

وزارت مالیه مطابق به قانون دسترسی به اطلاعات از زمان انفاذ این قانون مرجع اطلاع رسانی و مسئول مرجع مربوطه را به کمسیون محترم نظارت از حق دسترسی به اطلاعات معرفی نموده است، اتباع کشور که خواهان کسب معلومات از وزارت مالیه و سائر واحد های مربوطه باشند میتوانند به مرجع اطلاع رسانی ما مراجعه نموده و اطلاعات مورد نیاز شانرا به اسرع وقت دریافت نمایند.

همچنان مطابق به محتویات مندرج ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات، وزارت مالیه معلومات نیاز متقاضیان را در اسرع وقت در صفحات اجتماعی خویش به نشر رسانیده است.

متقاضایان خواهان معلومات از وزارت مالیه باشند می توانند به شماره تیلفون و ایمیل آدرس های ذیل مراجعه نمایند و یا به وزارت مالیه تشریف بیاورند.

شمروزخان مسجدی، رئیس ارتباط و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالیه

شمارۀ تماس : 0797332334

Email: shamroz.masjidi@mof.gov.af

فرید نوښت، آمر مطبوعات و مسؤل مرجع اطلاع رسانی

شمارۀ تماس: 0778094500

 Email: mfarid.nawakht@mof.gove.af

شمارۀ های تماس و ایمیل آدرس رسمی دفتر

شمارۀ تماس: 0202924290 /0202924440

Email:tamas@mof.gov.af

فورم درخواست اطلاعات

قانون حق دسترسی به اطلاعات

لست مسولین مرجع اطلاع رسانی واحد های دومی وزارت مالیه

 

ایمیل آدرس

شماره تماس

ولایت 

اسم

شماره 

Qaribullah.kakar@yahoo.com

 0783150549

مستوفیت ولایت ننگرهار 

قریب الله کاکر 

1

himathaqmal@gmail.com

0773696899

مستوفیت ولایت پکتیا

حقمل

2

habiburahmanrahmani2016@gmail.com

0777596622

مستوفیت ولایت کنر

حبیب الرحمن رحمانی

3

shahabmdy1990@gmail.com

0773435405/0748995076

مستوفیت ولایت لوگر

محمد شهاب

4

 

0772021021

مستوفیت ولایت کاپیسا

نوید

5

sadeqparsa@yahoo.com

0748086017

مستوفیت ولایت پنجشیر

محمد صادق پارسا

6

mustofiat.helmand@yahoo.com

0705591253

مستوفیت ولایت هلمند

محمد هارون 7
mustofiat.helmand@yahoo.com 0705591253 مستوفیت ولایت هلمند محمد هارون 8
mustofiat.sarepul@gmail.com 0785011054/0749295992 مستوفیت ولایت سرپل یحیی محبی 9
abduljabar_abduljabar@yahoo.com 0794493969 مستوفیت ولایت نورستان عبدالجبار راسخ  10
kdz.finance@hotmail.com 0798999934/0748812161 مستوفیت ولایت کندز عزت الله 11
edriessardar@gmail.com 0707711312/0707711312 مستوفیت ولایت زابل محمد ادریس 12
abdulsatar.natiq@gmail.com 0791537393 مستوفیت ولایت بدخشان عبدالستار 13

mustofiat.baghlan@yahoo.com

0794444411 مستوفیت ولایت بغلان عبدالوکیل 14
badghis.mustofiat@mof.gov.af

0799655556/0745371901

مستوفیت ولایت بادغیس سید عبدالستار 15
kooshmand@yahoo.com 0700989838 مستوفیت ولایت کابل صدرالله 16
alemizekrullah81@gmail.com 0799025125 مستوفیت ولایت سمنگان ذکر الله عالمی 17
moh.q786@gmail.com

0785042009/0798189708

مستوفیت ولایت غور محمد الله قادری 18
  0700310001 مستوفیت ولایت کندهار نوید احمد 19
jowzjan.mustiat@mof.gov.af 0788761754 مستوفیت ولایت جوزجان محمد فهیم 20
hamidullah.nazary110@yahoo.com 0799071019/0770008124 مستوفیت ولایت بامیان حمیدالله 21

jawed.mustofiat@gmail.com

0729882200 مستوفیت ولایت پروان جاوید هاشمی 22