میکانیزم اطلاع رسانی

وزارت مالیه مطابق به قانون دسترسی به اطلاعات از زمان انفاذ این قانون مرجع اطلاع رسانی و مسئول مرجع مربوطه را به کمسیون محترم نظارت از حق دسترسی به اطلاعات معرفی نموده است، اتباع کشور که خواهان کسب معلومات از وزارت مالیه و سائر واحد های مربوطه باشند میتوانند به مرجع اطلاع رسانی ما مراجعه نموده و اطلاعات مورد نیاز شانرا به اسرع وقت دریافت نمایند.

همچنان مطابق به محتویات مندرج ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات، وزارت مالیه معلومات نیاز متقاضیان را در اسرع وقت در صفحات اجتماعی خویش به نشر رسانیده است.

متقاضایان خواهان معلومات از وزارت مالیه باشند می توانند به شماره تیلفون و ایمیل آدرس های ذیل مراجعه نمایند و یا به وزارت مالیه تشریف بیاورند.

شمروزخان مسجدی، رئیس ارتباط و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالیه

شمارۀ تماس : 0797332334

Email: shamroz.masjidi@mof.gov.af

فرید نوښت، آمر مطبوعات و مسؤل مرجع اطلاع رسانی

شمارۀ تماس: 0778094500

 Email: mfarid.nawakht@mof.gove.af

شمارۀ های تماس و ایمیل آدرس رسمی دفتر

شمارۀ تماس: 0202924290 /0202924440

Email:tamas@mof.gov.af

فورم درخواست اطلاعات

قانون حق دسترسی به اطلاعات