پالیسی ها

دانلود فایل  اسم 
اینجا را کلک کنید

پالیسی بودجه سازی ولایتی

اینجا را کلک کنید

پالیسی تشویق سرمایه گذاری خصوصی

اینجا را کلک کنید

پالیسی ملی مشارکت عامه و خصوصی