آمررهنمود قانون بست 3

admin_mof
Mon, Oct 21 2019 9:49 AM
بست خالی

Publish Date

Closing Date

Sorry...This form is closed to new submissions.

هدف وظیفه  : طرح،تطبیق رهنمود وتعبیر قانون به اشخاص حقوقی و حکمی درساحه فعالیت ریاست خدمات حقوقی عواید جهت حل موضوعات ومشکلات حقوقی  واګاهی به مودیان که ضرورت به خدمات حقوقی داشته باشد.

شرح وظایف:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار ربعوار وسالانه باساس پلان آمریت غرض دستیابی به اهداف تعین شده.
 1. فراهم نمودن مشورت در مورد مسائل تخنیکی مالیات برخاسته از ساحات مختلف ریاست عمومی عواید بمنظور حل مشکلات و اگاهی .
 2. تحلیل وتکثیر مسوده طرزالعمل ها پیرامون مسائل تخنیکی مالیات جدید و سابقه برای منظوری کمیته تخنیکی.
 3. صدور و تجدید طرزالعمل ها، رهنمودها و تعلیماتنامه های مالیاتی  جهت ثبت همه تعبیر های قوانین مالیات منظور شده توسط ریاست عمومی عواید
 4. نظارت وارزیابی جهت حصول اطمینان از اینکه همه بخشهای ریاست عمومی عواید قوانین مالیات را مطابق با پالیسی های منظور شده تطبیق مینمایند.
 5. جستجوی راه حل معضلات مشکلات مالیاتی وحسابی ادارات ومؤدیان  مالیاتی درصورت عدم موجودیت احکام صریح قانون ازطریق پیشنهادیه به ریاست خدمات حقوقی وپالیسی عواید.
 6. رهنمائی به کارمندان دربخش مالیات عمدًتا دربخش مالیات شرکت ها،تصدیها تاجران انفرادی،مالیه معاشات،کرایه ملکیت ها،مالیات بخش اصناف،انجوها و مالیات متفرقه بمنظور اگاهی و اجراات سریع.
 7. تامین ارتباط باسایربخش های عواید درباره موضوعات که نیازبه تفاهم و مشوره های حقوقی وقانونی دارد بمنظور اجراات موثر و سریع.
 8. طی مراحل موضوعات تخنیکی مالیاتی و رهنمود های قوانین بمنظور ایجاد شفافیت در روند کاری.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مسولین مطابق قوانین مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

 تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست درماده ( 7  (و ( 8 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است.

۱. در جه تحصیل :

 • لیسانس حقوق ، اقتصاد ویاسایررشته های مرتبط ، به درجات تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود .

۲. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

 • دو سال مرتبط به وظیفه

۳. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • مدیریت ، پلانگذاری ، نظارت وارزیابی ، مفاهمه و تامین ارتباطات،  تحلیل ونیاز مندیهای حقوقی.تکنالوژی معلوماتی مرتبط به وظیفه تسلط ومهارت درلسان های ملی کشور و بلدیت به لسان انگلیسی
 • فورم د رخواستی بست های خدمات ملکی وزارت مالیه