نشست کمیته پرایسیک دایر گردید

admin_mof
Thu, Jan 14 2021 1:08 PM
خبر

نشست کمیته پرایسیک مورخ ۲۴ جدی ۱۳۹۹ تحت ریاست محترم عبدالحبیب ځدران، معین مالی وزارت مالیه در مقر این وزارت دایر گردید.

در این نشست که نمایندگان سکتور خصوصی، شرکت های بیمه، وزارت شهرسازی و اراضی، صحت عامه، ادارۀ تنظیم مخابراتی، نماینده د افغانستان بانک، اتحادیه بانک ها و دیگر ادارات دولتی ذیربط اشتراک داشتند، در رابطه به طرزالعمل بیمه آتش سوزی در سکتور های مخابرات، مالی و صحی بحث و تبادل نظر صورت گرفته و در مورد الزامیت بیمه آتش سوزی بالای سکتور خصوصی بعد از بحث های تخنیکی نظر حقوقی وزارت عدلیه اخذ گردید. تا بتوانیم از وقوع حوادث غیر مترقبه در سکتور خصوصی و مصئونیت سرمایه در داخل کشور جلوگیری نمائیم.

همچنان در این نشست در رابطه به مرکز معلوماتی زمین و قیمت گذاری ساختمان ها توسط نماینده وزارت شهرسازی و اراضی به جلسه معلومات همه جانبه ارائه گردید.

خبر