میکانیزم اطلاع رسانی

وزارت مالیه مطابق به قانون دسترسی به اطلاعات از زمان انفاذ این قانون مرجع اطلاع رسانی و مسئول مرجع مربوطه را به کمسیون محترم نظارت از حق دسترسی به اطلاعات معرفی نموده است، اتباع کشور که خواهان کسب معلومات از وزارت مالیه و سائر واحد های مربوطه باشند میتوانند به مرجع اطلاع رسانی ما مراجعه نموده و اطلاعات مورد نیاز شانرا به اسرع وقت دریافت نمایند.

همچنان مطابق به محتویات مندرج ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات، وزارت مالیه معلومات نیاز متقاضیان را در اسرع وقت در صفحات اجتماعی خویش به نشر رسانیده است.

متقاضایان خواهان معلومات از وزارت مالیه باشند می توانند به شماره تیلفون و ایمیل آدرس های ذیل مراجعه نمایند و یا به وزارت مالیه تشریف بیاورند.

شمروزخان مسجدی، رئیس ارتباط و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالیه

شمارۀ تماس : 0797332334

Email: shamroz.masjidi@mof.gov.af

فرید نوښت، آمر مطبوعات و مسؤل مرجع اطلاع رسانی

شمارۀ تماس: 0778094500

 Email: mfarid.nawakht@mof.gove.af

شمارۀ های تماس و ایمیل آدرس رسمی دفتر

شمارۀ تماس: 0202924290 /0202924440

Email:tamas@mof.gov.af

فورم درخواست اطلاعات

قانون حق دسترسی به اطلاعات

فورم شکایات 

طرزالعمل ارائه گزارش مرجع اطلاع رسانی 

رهنمود شیوۀ اطلاع رسانی 

لست مسولین مرجع اطلاع رسانی واحد های دومی وزارت مالیه

شماره اسم ولایت شماره تماس ایمیل آدرس
۱ قریب الله کاکر

 مستوفیت ولایت ننګرار

0783150549

Qaribullah.kakar@yahoo.com

۲ حقمل مستوفیت ولایت پکتیا

0773696899

himathaqmal@gmail.com

۳

جبیب الرحمن رحمانی 

 

مستوفیت  ولایت کنر

0777596622

habiburahmanrahmani2016@gmail.com

۴ محمد شهاب  مستوفیت ولایت لوگر

0773435405/0748995076

shahabmdy1990@gmail.com

۵ نوید  مستوفیت ولایت کاپیسا

0772021021

 
۶ محمد صدیق پارسا مستوفیت ولایت پنجشیر

0748086017

sadeqparsa@yahoo.com

۷ محمد هارون  مستوفیت ولایت هلمند

0705591253

mustofiat.helmand@yahoo.com

۸ یحی محبی  مستوفیت ولایت سر پل

0785011054/0749295992

mustofiat.sarepul@gmail.com

۹ عبدالجبار زاسخ مستوفیت ولایت نورستان

0794493969

abduljabar_abduljabar@yahoo.com

۱۰ عزت الله  مستوفیت ولایت کندز

0798999934/0748812161

kdz.finance@hotmail.com

۱۱ محمد ادریس  مستوفیت ولایت زابل

0/0707711312707711312

edriessardar@gmail.com

۱۲ عبدالستار  مستوفیت ولایت بدخشان

0791537393

abdulsatar.natiq@gmail.com
۱۳ عبدالوکیل  مستوفیت ولایت بغلان

0794444411

mustofiat.baghlan@yahoo.com

۱۴ سید عبالستار مستوفیت ولایت بادغیس

07045371901/0799655556

badghis.mustofiat@mof.gov.af

۱۵ صدرالله  مستوفیت ولایت کابل

0700989838

kooshmand@yahoo.com

۱۶ ذکرالله عالمی  مستوفیت ولایت سمنگان

0799025125

alemizekrullah81@gmail.com

۱۷ محمدالله قادری مستوفیت ولایت غور

0785042009/0798189708

moh.q786@gmail.com

‍۱۸ نوید احمد  مستوفیت ولایت کندهار

0700310001

 

۱۹ محمد فهیم  مستوفیت ولایت جوزجان

0788761754

jowzjan.mustiat@mof.gov.af
۲۰ حمیدالله   مستوفیت ولایت بامیان

0799071019/0770008124

hamidullah.nazary110@yahoo.com

۲۱ جاوید هاشمی  مستوفیت ولایت پروان

0729882200

jawed.mustofiat@gmail.com

۲۲ منظور احمد ضیا روان مستوفیت ولایت غزنی

0798748888

ghazni.mustofiat@mof.gov.af

۲۳ میر عبید حسینی مستوفیت ولایت هرات 0799362545  
۲۴ نصیب الله حقپال   0706161069 nasibhaqpall@gmail.com
۲۵ مطیع الله رسولزی مستوفیت ولایت لغمان 0786099631 m.rasolzai@gmail.com