اړیکې

شماره اداره اړیکې
۱ شمروزخان مسجدي، د مالیې وزارت ویاند او د اړیکو او عامه پوهاوي رئیس  0797332334
۲ فرید نوښت، د مالیې وزارت د اطلاع رسونې مرجع مسؤل او د مطبوعاتو امر 0778094500
۳ د مالیې وزارت مقام 0202924002
۴ د دفتر لوی ریاست 0202924003
۵ مالي معینیت 0202924005
۶ د خزاینو لوی ریاست 0202924038
۷ د بودیجې لوی ریاست 0202924270
۸ د پالیسۍ معینیت 0202924008
۹ اداري معینیت 0202924037
۱۰ د اداري چارو لوی ریاست 0202924018
۱۱ د املاکو لوی ریاست

0202924119

۱۲ د بیمې چارو لوی ریاست 0202924118
۱۳ د تصدیو لوی ریاست 0202924129
۱۴ د عوایدو او ګمرکونو معینیت 0202924101
۱۵ د ګمرکاتو لوی ریاست 0202924152
۱۶ د عوایدو لوی ریاست 0202924631
۱۷ د تشخیصې نمبر لوی مدیریت 0202924675
۱۸ د متوسطو مالیه ورکوونکو ریاست 0202924340
۱۹ د پلټنې لوی ریاست 0202924096
۲۰ د عامه او خصوصي مشارکت لوی ریاست 0202924075