اړیکې

شماره اداره اړیکې
۱ د مالیې وزارت مقام 0202924002
۲ د دفتر لوی ریاست 0202924003
۳ مالي معینیت 0202924005
۴ د خزاینو لوی ریاست 0202924038
۵ د بودیجې لوی ریاست 0202924270
۶ د پالیسۍ معینیت 0202924008
۷ اداري معینیت 0202924037
۸ د اداري چارو لوی ریاست 0202924018
۹ د املاکو لوی ریاست

0202924119

۱۰ د بیمې چارو لوی ریاست 0202924118
۱۱ د تصدیو لوی ریاست 0202924129
۱۲ د عوایدو او ګمرکونو معینیت 0202924101
۱۳ د ګمرکاتو لوی ریاست 0202924152
۱۴ د عوایدو لوی ریاست 0202924631
۱۵ د تشخیصې نمبر لوی مدیریت 0202924675
۱۶ د متوسطو مالیه ورکوونکو ریاست 0202924340
۱۷ د پلټنې لوی ریاست 0202924096
۱۸ د عامه او خصوصي مشارکت لوی ریاست 0202924075