د بودیجې سند

دانلود  نوم 

دا ځای کیکاږۍ

د۱۳۹۲ مالی کال د عوایدو او مصارف لنډیز

دا ځای کیکاږۍ

 د ۱۳۹۳ مالی کال بودجې سند

 

دا ځای کیکاږۍ

 د او ۱۳۹۴ مالی کال  ملی بودجې سند

دا ځای کیکاږۍ

د ملی شورا له خوا د ۱۳۹۶ مالی کال تصویب شوې بودجه

دا ځای کیکاږۍ

د ۱۳۹۷ مالي کال د ملي بودیجې سند

دا ځای کیکاږۍ

د ۱۳۹۳ ملی پرمختیایی بودجې ولایتی ویش
دا ځای کیکاږۍ

د بهرنیو مرستو او بودجی په اړه خپرونه

دا ځای کیکاږۍ

د ۱۳۹۸ مالي کال د ملي بودیجې سند