ریاست عمومی نظارت، تحلیل و گزارشدهی

وظایف عمده این ریاست قرار ذیل است:
1-طرح پلان انکشافی کوتاه مدت ، وطویل مدت بمنظور نظارت از برنامه های چارچوب ملی صلح وانکشاف افغانستان (ANPDF) جهت تحلیل وگزارش دهی موثر برنامه ها به مقامات ذیصلاح ، ودونرهای کمک کننده بین المللی .
2- نظارت، تحلیل و گزارشدهی از تطبیق چارچوب ملی صلح وانکشاف افغانستان(ANPDF) و  برنامه های ملی دارای اولویت شوراهای  انکشافی به منظور گزارش دهی موثر به مراجع مربوطه و مقامات ذیصلاح. وتدویر جلسات منظم باکشورهای تمویل کننده.
3- ایجاد میکانیزم مؤثر جهت تنظیم فعالیت ها و فیصله های شوراهای انکشافی و نظارت از برنامه های ملی دارای اولویت؛.
4- تعقیب، پیگیری و نظارت از چگونگی تحقق پالیسی های  سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (ANPDF)  و در نتیجه ارایه گزارش به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان؛.
5- نظارت وتحلیل  از انکشاف پالیسی ها و همچنین نظارت، بررسی و مراقبت و گزارش دهی از مؤثریت کمک های جامعه جهانی (SMAF)؛.
6- تعقیب، پیگیری و نظارت از چگونگی تحقق پالیسی ها سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (ANPDF) درروشنائی چهارچوب ملی  صلح و انکشاف افغانستانو در نتیجه ارایه گزارش به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان؛.
7- تحلیل ونظارت از  پالیسی های ملی وپالیسی های سکتوری به منظور بلند بردن ظرفیت و حسابدهی حکومت؛
8-ارایه طرح های جامع به منظور تطبیق وتحلیل برنامه های ملی دارای اولویت(ANPDF)  درروشنائی چهارچوب ملی  صلح و انکشاف افغانستان
9-مطالبه وتوحید گزارشات به منظور مشخص ساختن میعار های نظارت  از برنامه های کوتاه مدت وطویل مدت از نهاد همکار از از تطبیق برنامه های انکشافی
10-تثبیت ، شناسائی ونظارت از پروژه های انکشافی در مطابقت به برنامه های انکشافی  چهارچوب ملی  صلح و انکشاف افغانستان  ملی وتعین تفاهم نامه ها با تمویل کننده گان پروژه های انکشافی .
11-تشکیل جلسات با متخصصین و مشاروین شوراهای انکشافی  ،نهاد های تطبیق کننده به منظور تحلیل گزارشات ونظارت از تطبیق آن.
12-طرح یک پالیسی روشن جهت نظارت از تطبیق برنامه های انکشافی وارایه گزارش از موثریت ومثمریت برنامه ها .
13-حمایت وزارت خانه مربوطه پیرامون نظارت از تطبیق برنامه های انکشافی به منظور ارایه گزارشات  موثر کاری .
14-تدویر جلسات دورانی به سطح ملی وبین المللی جهت توسعه  وانکشاف بر نامه ها  به منظور ارایه گزارشات موثر از چگونگی پیشرفت بر نامه ها ی انکشافی نهاد های ذیدخل ..
15-نظارت از امور مالی بر نامه های انکشافی به همکاری وزارت اقتصاد ، تحلیل وتهیه گزارش از موثریت کمک ها .
16-تشخیص وپیشنهاد نیاز های بودجوی به اساس پلان کاری پیشبینی شد
17-ارایه مشوره در قسمت طرح ودیزاین بانک معلومات ( دیتابیس) نظارتی جهت درج دیتا آمار وارقام بر نامه های انکشافی ، دارای اولویت استراتیژی انکشاف ملی در سیستم دیتابیس به منظورارایه گزارش به اسرع وقت به مقامات ذیصلاح .