کارموندنه All vacancies

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳ - ۱۲:۵
Background image

امر ترتیب و انسجام قطعیه عواید دولت بست 3

هدف وظیفه: تامین نظارت ازترتیب قطعیه عمومی عواید سالانه دولت و ایجاد میکانیزم های سریع روند قطعیه عواید و باقیات

شرح وظایف:

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار،ر بعواروسالانه مطابق به پلان ریاست جهت دستیابی به اهداف .
  2. کنترول و نظارت از ترتیب و تنظیم راپور قطیعیه و باقیات بصورت ماهوار بخاطر اجراات بعدی از وضعیت .
  3. کنترول از تطبیقات ارقام مندرجه راپور قطعیه عواید ادارات مرکزی و مستوفیت های ولایات با راپور . . .

ClosedShow all

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳ - ۱۲:۵

امر ترتیب و انسجام قطعیه عواید دولت بست 3

هدف وظیفه: تامین نظارت ازترتیب قطعیه عمومی عواید سالانه دولت و ایجاد میکانیزم های سریع روند قطعیه عواید و باقیات

شرح وظایف:

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار،ر بعواروسالانه مطابق به پلان ریاست . . .