بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۹ - ۱۰:۵
Background image

آمر پالیسی عواید بست 3

هدف وظیفه: تحلیل موافقتنامه های مربوط به مالیات مضاعف، احکام موافقتنامه های دونر های خارجی و طرح پالیسی ها ومشوره های مسلکی  جهت اراییه خدمات بهتر حقوقی به ادارات عواید ومراجعین .

شرح وظایف:

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار ربعوار و سالانه باساس پلان ریاست بمنظور دستیابی به اهداف تعین شده.
  2. تحلیل احکام موافقتنامه های دونر های تمویل کننده  بمنظور تطابق ان با اهداف و پالیسی های دولت.
  3. همکاری در انکشاف طرح . . .
چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۹ - ۹:۳۵
Background image

مدیرعمومی دوایردولتی وانجو ها بست 4

هدف وظیفه  :کنترول وبررسی مالیات موضوعی ازدوایردولتی ،مؤسسات وانجوها وچک نمودن تحویلی های ادارات با راپورخزائین جهت حصول اطمنان از تادیات درست مالیات موضوعی  .

شرح وظایف:

  1. طرح پلان . . .

OpenShow all

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۶
Background image

مدیرعمومی حوزه دوم مالیاتی بست ۴

هدف وظیفه  :  تحلیل ، تشخیص وتثبیت مالیات ثابت ومالیه موضوعی وحصول  اطمینان ازسنجش مالیات بمنظور جمع آوری مالیات واتخاذتصامیم ازفرارعواید.

 

شرح وظایف :

 

ترتیب پلان هفته وار . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۴
Background image

آمر مرکزی نمبر تشخیصیه مالیه دهنده TIN بست ۳

هدف وظیفه  : تامین هماهنگی فعالیت های ثبت و صدور نمبر تشخیصیه (TIN) به تمامی مودیان.    

.............................................................................................. . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۹/۱۳ - ۱۱:۴۱
Background image

(مدیرعمومی اداری بست 4 (ولایت عزنی

هدف وظیفه:  اجرای تمام اموراداری و خدمات مستوفیت مطابق طرزالعمل اداری و خدماتی . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۹ - ۱۰:۵

آمر پالیسی عواید بست 3

هدف وظیفه: تحلیل موافقتنامه های مربوط به مالیات مضاعف، احکام موافقتنامه های دونر های خارجی و طرح پالیسی ها ومشوره های مسلکی  جهت اراییه خدمات بهتر حقوقی به ادارات عواید ومراجعین .

شرح . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۹ - ۹:۳۵

مدیرعمومی دوایردولتی وانجو ها بست 4

هدف وظیفه  :کنترول وبررسی مالیات موضوعی ازدوایردولتی ،مؤسسات وانجوها وچک نمودن تحویلی های ادارات با راپورخزائین جهت حصول اطمنان از تادیات درست مالیات موضوعی  .

شرح وظایف:

  1. طرح پلان . . .
یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۱۱:۳۲

مدیرعمومی تحلیل گران کاری سیستم سیگتاس بست 4

هدف وظیفه  : حصول اطمینان ازینکه پارامیترهای تنظیمات سیستم بصورت درست تعیین گردیده و  مطابق به قوانین مالیات و مقررات کاری عیار باشند.

شرح وظایف:

  1. ترتیب پلان کاری یومیه، ماهوار، . . .
یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۱۱:۲۹

مدیرعمومی دوایردولتی وانجو ها بست 4

هدف وظیفه  :کنترول وبررسی مالیات موضوعی ازدوایردولتی ،مؤسسات وانجوها وچک نمودن تحویلی های ادارات با راپورخزائین جهت حصول اطمنان از تادیات درست مالیات موضوعی  .

شرح وظایف:

  1. طرح پلان . . .
یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۱۱:۲۴

مدیرعمومی تنظیم و مراقبت سیستم سکتاس بست 4

هدف وظیفه            : حصول اطمینان ازدرست وعیاربودن پارامیترهای تنظیمات سیستم  درمطابقت به قوانین مالیات و مقررات کاری .

شرح وظایف:

  1. ترتیب پلان کاری یومیه، ماهوار، ربعوار و سالانه . . .
یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۱۱:۱۵

مدیرعمومی بررسی مالیه دهند گروپ دوم بست 4

هدف وظیفه  : چک،وکنترول دوسیه ها،اسنادمصارف مؤدی و بررسی اسناد مالیه دهنده  جهت حصول اطمینان  از جمع آوری بهترعواید وجلوگیری از فرار مالیات.

شرح وظایف:

  1. طرح پلان هفته وار . . .