بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۱:۴۰
Background image

مفتیش گمرکات ولایتی بست 4

هدف وظیفه:مسئول اجرا، تطبیق وتنظیم امور تفتیش دربخش های گمرکات ولایتی مطابق پلان وبرنامه های منظور شده در چوکات قانون، مقررات ورهنمود های موجود.

شرح وظایف   :

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان کاری آمریت جهت رسیدن به اهداف پلانی.
  2. اجرای تفتیش ومدیریت اعضای تیم تفتیش  دربخش های گمرکات ولایتی مطابق پلان وبرنامه های منظور شده جهتاجرای بموقع امور .
  3. هدایت و اجرای مصاحبه ها، . . .
دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۱:۳۶
Background image

مفتش گمرکات ولایتی بست 4

هدف وظیفه:مسئول اجرا، تطبیق وتنظیم امور تفتیش دربخش های گمرکات ولایتی مطابق پلان وبرنامه های منظور شده در چوکات قانون، مقررات ورهنمود های موجود.

شرح وظایف   :

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار . . .

OpenShow all

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۶
Background image

مدیرعمومی حوزه دوم مالیاتی بست ۴

هدف وظیفه  :  تحلیل ، تشخیص وتثبیت مالیات ثابت ومالیه موضوعی وحصول  اطمینان ازسنجش مالیات بمنظور جمع آوری مالیات واتخاذتصامیم ازفرارعواید.

 

شرح وظایف :

 

ترتیب پلان هفته وار . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۴
Background image

آمر مرکزی نمبر تشخیصیه مالیه دهنده TIN بست ۳

هدف وظیفه  : تامین هماهنگی فعالیت های ثبت و صدور نمبر تشخیصیه (TIN) به تمامی مودیان.    

.............................................................................................. . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۹/۱۳ - ۱۱:۴۱
Background image

(مدیرعمومی اداری بست 4 (ولایت عزنی

هدف وظیفه:  اجرای تمام اموراداری و خدمات مستوفیت مطابق طرزالعمل اداری و خدماتی . . .

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۱:۴۰

مفتیش گمرکات ولایتی بست 4

هدف وظیفه:مسئول اجرا، تطبیق وتنظیم امور تفتیش دربخش های گمرکات ولایتی مطابق پلان وبرنامه های منظور شده در چوکات قانون، مقررات ورهنمود های موجود.

شرح وظایف   :

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار . . .
دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۱:۳۶

مفتش گمرکات ولایتی بست 4

هدف وظیفه:مسئول اجرا، تطبیق وتنظیم امور تفتیش دربخش های گمرکات ولایتی مطابق پلان وبرنامه های منظور شده در چوکات قانون، مقررات ورهنمود های موجود.

شرح وظایف   :

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار . . .
دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۱:۲۵

آموزگار ارتقای ظرفیت تفتیش واحدهای بودجوی بست 4

هدف وظیفه:آموزش وارتقای ظرفیت مفتشان واحد های بودجوی مطابق با استاندارد های ریاست عمومی تفتیش .

شرح وظایف   :

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان آمریت جهت . . .
دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۱:۱۳

آمر ارتقای ظرفیت واحد های بودجوی بست 3

هدف وظیفه:طرح پلان برنامه آموزشی مفتشان داخلی ،کنترول ونظارت ازاجراات تیم های تفتیش تحت اثر مبنی بر تهیه وتوزیع رهنمود وطرزالعمل های تفتیش.

شرح وظایف   :

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار، . . .
دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۱:۸

مفتش عواید مستقل بست 4 به تعداد (دو بست )

هدف وظیفه:مسئول اجرا، تطبیق وتنظیم امور تفتیش دربخش های عواید مستقل مطابق پلان وبرنامه های منظور شده در چوکات قانون، مقررات ورهنمود های موجود.

شرح وظایف   :

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار، . . .
دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۰:۵۹

مفتش بازرسی تقلب وموضوعات خاص بست 4

هدف وظیفه:مسئول اجرا،تطبیق وتنظیم امورتفتیش بخش مربوطه در ادارات تحت تفتیش مطابق پلان وبرنامه های منضورشده در چوکات قانون ،مقرارات ورهنمودهای موجود.

شرح وظایف   :

  1. ترتیب پلان کاری . . .