بست های خالیAll vacancies

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ - ۹:۷
Background image

کارشناس تحلیل پالیسی‌ها و خطرات سکتور اجتماعی بست 4

هدف وظیفه:تحلیل استراتیژِی های انکشافی بخش خطرات سکتور مصونیت اجتماعی در مطابقت با چارجوب برنامه ها در سطح وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی تطبیق کننده.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

  1. تقویت نهاد های دولتی برای تطبیق موثر برنامه ها و پروژه ها جهت نتیجه گیری از ساختار و روند تطبیق استراتیژی سکتور مصونیت اجتماعی.
  2. تحلیل گزارش ها سکتوری به خصوص سکتور مصونیت اجتماعی جهت توحید گزارشات . . .
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۴:۵۲
Background image

کارشناس پلانگذاری آموزشی بست 4

:تهیه و ترتیب پلان های آموزشی ماهوار،ربعوار وسالانه به منظور تطبیق پلان های آموزشی در واحد های بودجوی مطابق اهداف تعین شد

OpenShow all

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۴
Background image

آمر مرکزی نمبر تشخیصیه مالیه دهنده TIN بست ۳

هدف وظیفه  : تامین هماهنگی فعالیت های ثبت و صدور نمبر تشخیصیه (TIN) به تمامی مودیان.   

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۹/۱۳ - ۱۱:۴۱
Background image

(مدیرعمومی اداری بست 4 (ولایت عزنی

هدف وظیفه:  اجرای تمام اموراداری و خدمات مستوفیت مطابق طرزالعمل اداری و خدماتی . . .

بسته شده Show all

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ - ۹:۷

کارشناس تحلیل پالیسی‌ها و خطرات سکتور اجتماعی بست 4

هدف وظیفه:تحلیل استراتیژِی های انکشافی بخش خطرات سکتور مصونیت اجتماعی در مطابقت با چارجوب برنامه ها در سطح وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی تطبیق کننده.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

. . .
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۴:۵۲

کارشناس پلانگذاری آموزشی بست 4

:تهیه و ترتیب پلان های آموزشی ماهوار،ربعوار وسالانه به منظور تطبیق پلان های آموزشی در واحد های بودجوی مطابق اهداف تعین شد

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۰:۵۸

مدیر عمومی عرضه خدمات مالیه دهنده متوسط بست 4

تهیه فورمه های مالیاتی و حصول اطمینان از توزیع آن به تمام مالیه دهنده گان وفراهم آوری خدمات بهتر به تمام بخشهای ریاست و مالیه

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۰:۵۷

مدیر عمومی اجرائیه بست 4

مدیریت و نظارت از امور اداریو اجرائیوی ، تامین ارتباط وهماهنگی، تصنیف وتکثیرمراسلات ومکاتب

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۰:۵۵

متخصص ضد دمپینگ بست 4

تحلیل وارزیابی قوانین ومقررات مربوطبهموافقتنامه های ضددمپینگ سازمان تجارت جهانی در مطابقت با اهداف کشور

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۰:۵۳

متخصص دمپینگ بست 4

حلیل وارزیابی قوانین ومقررات مربوطبهموافقتنامهدمپینگ سازمانتجارتجهانی در مطابقت با اهداف کشور.