بست های خالیAll vacancies

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۳:۲۵
Background image

مدیرعمومی عرضه خدمات بیمه بست 4

هدف وظیفه: ارایه معلومات به درخواست کننده گان اخذ جوازفعالیت ، فعالین بیمه وعرضه خدمات بیمه ازطریق تدویر ورکشاپ ها ، نشر بروشور ها ، میز مدورها واعلانات تلویزیونی .

شرح وظایف :

  1. ترتیب پلان کاری کاری درمطابقت به پلان آمریت نظارت اموربیمه ها جهت دسترسی به اهداف .
  2. تأمین ارتباط سرمایه گذاربا ریاست امور بیمه ها، همچمنان ثبت و رسیدگی به شکایات آنها جهت جلب سرمایه گذاریها دربخش سکتوربیمه .
  3. درج و ثبت . . .
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۳:۲۲
Background image

آمریت تسهیل امور بیمه ها

هدف وظیفه: تامین وهماهنگی روابط ریاست عمومی امور بیمه ها با شرکت های داخلی و خارجی جهت رشد سکتور بیمه درکشور.

 

شرح وظایف :

  1. طرح پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربع وار وسالانه درمطابقت . . .

OpenShow all

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۶
Background image

مدیرعمومی حوزه دوم مالیاتی بست ۴

هدف وظیفه  :  تحلیل ، تشخیص وتثبیت مالیات ثابت ومالیه موضوعی وحصول  اطمینان ازسنجش مالیات بمنظور جمع آوری مالیات واتخاذتصامیم ازفرارعواید.

 

شرح وظایف :

 

ترتیب پلان هفته وار . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۴
Background image

آمر مرکزی نمبر تشخیصیه مالیه دهنده TIN بست ۳

هدف وظیفه  : تامین هماهنگی فعالیت های ثبت و صدور نمبر تشخیصیه (TIN) به تمامی مودیان.    

.............................................................................................. . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۹/۱۳ - ۱۱:۴۱
Background image

(مدیرعمومی اداری بست 4 (ولایت عزنی

هدف وظیفه:  اجرای تمام اموراداری و خدمات مستوفیت مطابق طرزالعمل اداری و خدماتی . . .

بسته شده Show all

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۳:۲۵

مدیرعمومی عرضه خدمات بیمه بست 4

هدف وظیفه: ارایه معلومات به درخواست کننده گان اخذ جوازفعالیت ، فعالین بیمه وعرضه خدمات بیمه ازطریق تدویر ورکشاپ ها ، نشر بروشور ها ، میز مدورها واعلانات تلویزیونی .

شرح وظایف :

  1. ترتی . . .
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۳:۲۲

آمریت تسهیل امور بیمه ها

هدف وظیفه: تامین وهماهنگی روابط ریاست عمومی امور بیمه ها با شرکت های داخلی و خارجی جهت رشد سکتور بیمه درکشور.

 

شرح وظایف :

  1. طرح پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربع وار وسالانه درمطابقت . . .
چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۹ - ۱۰:۵

آمر پالیسی عواید بست 3

هدف وظیفه: تحلیل موافقتنامه های مربوط به مالیات مضاعف، احکام موافقتنامه های دونر های خارجی و طرح پالیسی ها ومشوره های مسلکی  جهت اراییه خدمات بهتر حقوقی به ادارات عواید ومراجعین .

شرح . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۹ - ۹:۳۵

مدیرعمومی دوایردولتی وانجو ها بست 4

هدف وظیفه  :کنترول وبررسی مالیات موضوعی ازدوایردولتی ،مؤسسات وانجوها وچک نمودن تحویلی های ادارات با راپورخزائین جهت حصول اطمنان از تادیات درست مالیات موضوعی  .

شرح وظایف:

  1. طرح پلان . . .
یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۱۱:۳۲

مدیرعمومی تحلیل گران کاری سیستم سیگتاس بست 4

هدف وظیفه  : حصول اطمینان ازینکه پارامیترهای تنظیمات سیستم بصورت درست تعیین گردیده و  مطابق به قوانین مالیات و مقررات کاری عیار باشند.

شرح وظایف:

  1. ترتیب پلان کاری یومیه، ماهوار، . . .
یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۱۱:۲۹

مدیرعمومی دوایردولتی وانجو ها بست 4

هدف وظیفه  :کنترول وبررسی مالیات موضوعی ازدوایردولتی ،مؤسسات وانجوها وچک نمودن تحویلی های ادارات با راپورخزائین جهت حصول اطمنان از تادیات درست مالیات موضوعی  .

شرح وظایف:

  1. طرح پلان . . .