بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۹ - ۱۱:۲
Background image

متخصص توسعه تجارت

شرکت دولتی افغا ن طیور یک شرکت تجاری و تولیدی بوده که ازابتدأ تأسیس (۱۳۶۲)در عرصه تهیه تورید

چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۹ - ۱۰:۵۸
Background image

مدیر عموی اداری بست سوم

افرادواجد شرایط میتواند اسناد تحصیلی و خلص سوانح رابه ایمیل آدرس وواتس اپ نمبر ذیل روان کند.

OpenShow all

چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۹ - ۱۱:۲
Background image

متخصص توسعه تجارت

شرکت دولتی افغا ن طیور یک شرکت تجاری و تولیدی بوده که ازابتدأ تأسیس (۱۳۶۲)در عرصه تهیه تورید

چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۹ - ۱۰:۵۸
Background image

مدیر عموی اداری بست سوم

افرادواجد شرایط میتواند اسناد تحصیلی و خلص سوانح رابه ایمیل آدرس وواتس اپ نمبر ذیل روان کند.

شنبه ۱۴۰۱/۸/۱۴ - ۱۴:۲۹
Background image

معاون تجارتی

تاریخچه شرکت پنبه و روغن نباتی بلخ به سال ۱۹۶۵م بر می‌گردد که برای اولین بار با پروسس دانه های نباتی مختلف منحیث

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۸

متخصص دمپینگ بست 4

هدف وظیفه: تحلیل وارزیابی قوانین ومقررات مربوطبهموافقتنامهدمپینگ سازمان تجارتجهانی در مطابقت با اهداف کشور.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۴

متخصص تطبیق موافقتنامه تسهیل تجارت WTO بست 3

هدف وظیفه:مدیریت و نظارت از تطبیق موافقتنامه ها و اصول سازمان تجارت جهانی در مطابقت به  تعهدات افغانستان در آن سازمان.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۲:۲

متخصص ضد دمپینگ بست 4

هدف وظیفه:تحلیل وارزیابی قوانین ومقررات مربوطبهموافقتنامه هایضددمپینگ سازمانتجارتجهانی در مطابقت با اهداف کشور.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۵۷

مدیر عمومی عرضه خدمات مالیه دهنده متوسط بست 4

هدف وظیفه:تهیه فورمه های مالیاتی و حصول اطمینان از توزیع آن به تمام مالیه دهنده گان وفراهم آوری خدمات بهتر به تمام بخشهای ریاست و مالیه دهنده گان مربوط جهت رضایت مراجعین ازعرضه خدمات . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۵۵

کارشناس حقوقی قرار داد ها بست 4

:تحلیل و ارزیابی  موضوعات حقوقی در ساحه تدارکات وقرارداد ها در روشنایی اسناد تقنینی واظهارنظر حقوقی به نمایندگی از وزارت مالیه در ساحات

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۱:۲۶

کارشناس ثبت و رفع نواقص دوسیه ها بست 4

هدف وظیفه:کنترول از روند ثبت معلومات مالیه دهنده گان، تامین هماهنگی و ارتباطات با بخش های مرتبط جهت دست یابی به اهداف