بانک اطلاعات

برنامۀ ملی دارای اولویت

حکومتداری الکترونیکی

برنامۀ ملی راه سازی روستاییNRAP

متن سخنرانی شاغلی اکلیل حکیمی وزیر مالیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

عمده ترین دستاوردها و فعالیت های پلان شدۀ وزارت مالیه مؤرخ 27 حمل7 139

همکاری های انکشافی ( گزارش1389

گزارش همکاری های انکشاف

کتاب گزارش دست آورد های وزارت مالیه

فورم شکایات

فورم تقاضای اطلاعات

دست آورد های عمده ریاست عمومی خزاین طی شش ماه اخیر

دست آورد های عمده ریاست عمومی بودجه طی شش ماه اخیر

دست آورد های عمده معینیت پالیسی وزارت مالیه طی شش ماه اخیر

دست آورد های عمده ریاست ارتباط و آگاهی عامه طی شش ماه اخیر

گزارش تحلیل مصرف بودجه انکشافی وزارت مالیه طی سال مالی 1398

گزارش اجراات تصامیم شورای عالی زیر بنا

گزارش اجراات تصامیم شورای عالی منطقه ای  

گزارش اجراات تصامیم شورای عالی کاهش فقر، عرضه خدمات و مشارکت شهروندی

گزارش اجراات تصامیم شورای عالی علمی، فرهنگی و سرمایۀ بشری

دلایل تحت کار بودن بعضی تصامیم و هدایات شورا های عالی

مجالس مشورتی حکومت با مردم

(OMAID) PROJECT _resettlement policy framework (RPF)

(OMAID) PROJECT- Environmental and Social Management Framework

پروژه امید - پلان مدیریت افات مدیریت آفات