ارزیابی آفرهای تدارکاتی

اعلان آگاهی عامه پروژه تهیه و تدارک کمپیوترهای ریاست عمومی عواید

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، پروژه تهیه و تدارک کمپیوترهای ریاست عمومی عواید وزارت مالیه دارای نمبر قرار داد MoF/99/G-3791 را  با شرکت تجارتی بیسک کلرس به قیمت مجموعی مبلغ 2247500 (دو میلیون و دو صدو چهل و هفت هزارو پنجصد)  افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات - کابل ارائه  نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان - ریاست تدارکات، آمریت تدارکات - مشاوریت تدارکات منزل دوم معینیت اداری.

اعلان آگاهی عامه پروژه تهیه و تدارک 30 دستگاه میکروتیک ریاست عمومی عواید وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، تهیه و تدارک 30 دستگاه میکروتیک ریاست عمومی عواید وزارت مالیه دارای نمبر قرارداد MOF/98/G-3702-REBID  را با شرکت خدمات لوژستیکی افغان هیواد نوردارنده جوازنمبر 38512 به قیمت مجموعی مبلغ 625000 ششص وبیست وپنج هزارافغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، شعبه مشاوریت تدارکات منزل دوم.

اعلان آگاهی عامه پروژه تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای توسعه سیستم به ولایات  مورد ضرورت ریاست عمومی خزینه تقاعد، وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک تجهزات تکنالوژی معلوماتی برای توسعه سیستم به ولایات مورد ضرورت ریاست عمومی خزینه تقاعد، وزارت مالیه  دارای نمبر قرارداد MOF/98/NCB/G-3731 را با شرکت بیست انترنشنل دارنده  جواز نمبر D-24814  به  قیمت مجموعی مبلغ 10,774,718 (ده میلیون هفت صدوهفتاد و چهار هزار هفت صدو هژده) افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه  چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، مشاورت تدارکات، منزل دوم،

اعلان آگاهی عامه پروژه تدارک خدمات انترنت حمایوی ۱۹ سایت گمرکی

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، پروژه  تدارک خدمات انترنت حمایوی ۱۹ سایت گمرکی وزارت مالیه دارای نمبر قرار داد MOF/98/NCS-3729 را با شرکت بیسیم افغان به قیمت مجموعی مبلغ 14,352,000 (چهارده میلیون و سه صدو پنجاو دو هزارو) افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات - کابل ارائه نماید .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، آمریت تدارکات - مشاوریت تدارکات منزل دوم معینیت اداری.

اعلان آگاهی عامه پروژه ترميم اساسي تشناب هاي تعمير لابراتوار و تعمير معينيت عواید گمرکات

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، پروژه ترميم اساسي تشناب هاي تعمير لابراتوار و تعمير معينيت عواید گمرکات، وزارت مالیه دارای نمبر قرارداد Re-bid MOF/98/W-3635  را با شرکت ساختماني وسرک سازی آیت میلاد دارنده  نمبرجواز 59102 ونمبرتشخیصیه مالیه  9007566392  به قیمت مجموعی 699000 - ششصدو نود نو هزارافغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات، کابل ارائه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکرو مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، مشاورت تدارکات، منزل دوم،

اعلان آگاهی عامه پروژه  تدارک چک و سرویس دستگاه های تکت نمبر مراجعین ریاست گمرکات

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژه  تدارک چک و سرویس دستگاه های تکت نمبر مراجعین ریاست گمرکات، عواید، مالیه دهنده گان متوسط و مرکز وزارت مالیه دارای نمبر قرار داد  MoF/98/NCS-3740  را با ارتباط تکنالوژی به قیمت مجموعی مبلغ 1,656,400 (یک میلیون و شش صدو پنجاو شش هزارو چهارصد) افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات - کابل ارائه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، آمریت تدارکات - مشاوریت تدارکات منزل دوم معینیت اداری.

اعلان آگاهی عامه پروژهء تهیه وتدراک پنج پایه کمپوتر ضرورت هوانوردی ریاست عواید غیر مالیاتی

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، تا پروژهء تهیه وتدارک پنج پایه کمپوترمورد ضرورت هوانوردی ریاست عواید غیر مالیاتی، دارای نمبر قرارداد MOF/98/G-3254-REBID با شرکت خدمات لوژستیکی ایگل بامیکا به قیمت مجموعی مبلغ 947,500 نوصد چهل هفت هزار پنجصد افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات کابل ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، آمریت تدارکات منزل دوم.

شماره تماس دفتر: 0202924292

اعلان آگاهی عامه پروژه کرایه گیری دو عراده واسطه مورد ضرورت ریاست عواید غیر مالیاتی، وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، پروژه کرایه گیری دو عراده واسطه مورد ضرورت ریاست عواید غیر مالیاتی، وزارت مالیه دارای نمبر قراردادMOF/98/NCS-3752 را با شرکت ترانسپورتی شهری و اطرافی مایل حشمت دارنده جواز نمبر D-48166 به قیمت مجموعی مبلغ   920400 نوصد و بیست هزار و چهارصد افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات کابل ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، شعبه مشاوریت تدارکات منزل دوم.

اعلان آگاهی عامه پروژه ترمیمات آهن پوش هنگر ریاست عمومی تصدیها

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، پروژه ترمیمات آهن پوش هنگر ریاست عمومی تصدیهای وزارت مالیه - دارای نمبر قرارداد MOF/98/W-3698  را با شرکت ساختماني پارسین دارنده نمبر جواز 33634 و نمبرتشخیصیه مالیه 9003385425 به قیمت مجموعی 899698—هشت صدو نود نو هزارو شش صدو نود هشت افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات، کابل ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد .

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، مشاورت تدارکات، منزل دوم.

اعلان آگاهی عامه تهیه و تدارک فعال سازی سیستم SMS و IVR مرکز ارتباطات ریاست عمومی خزینه تقاعد وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک فعال سازی سیستم SMS و IVR مرکز ارتباطات ریاست عمومی خزینه تقاعد وزارت مالیه  دارای نمبر قراردادMOF/98/NCS-3258  را با  شرکت اسکای ویف تکنالوژی انترنتی خدمات  دارنده جواز نمبر D-39622 به قیمت مجموعی مبلغ 493600 چهارصدو نود و سه هزار و ششصد افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می تواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات کابل ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، شعبه مشاوریت تدارکات منزل دوم.

اعلان آگاهی عامهپروژه اعمار تحكيمات و تدارک تجهیزات امنیتی وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، پروژه اعمار تحكيمات و تدارک تجهیزات امنیتی وزارت مالیه - دارای نمبر قرارداد MOF/98/W- 3641  را با شرکت ساختماني پارسین دارنده نمبر جواز  33634 و نمبرتشخیصیه مالیه 9003385425  به قیمت مجموعی 2998995— دو میلیونو نه صدو نود هشت هزارو نه صدو نود پنج افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات، کابل ارائه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکرو طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد .

آدرس: وزارت مالیه  چهارراهی پشتونستان –ریاست تدارکات، مشاورت تدارکات، منزل دوم .

اعلان آگاهی عامه پروژه تهیه و نشر اعلانات رادیویی ریاست عمومی عواید وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، پروژه تهیه و نشر اعلانات رادیویی ریاست عمومی عواید وزارت مالیه دارای نمبر قرارداد MOF/98/NCS/2721 را با شرکت گروپ کمپنی کاپل دارنده جواز نمبر D-27635به قیمت
مجموعی مبلغ 2300000 دو ملیون وسه صد هزار افغانی عقد قرارداد نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می تواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات کابل ارائه نماید . این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، شعبه مشاوریت تدارکات منزل دوم

اعلان آگاهی عامه پروژه اعمار تحکیمات و تدارک تجهیزات امنیتی وزارت مالیه

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه (اعمار تحکیمات و تدارک تجهیزات امنیتی وزارت مالیه ( که دارای نمبر تشخیصه MOF/98/W-3641 که به روش باز داخلی صورت می گیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعهء فلش مموری از آدرس ذیل بعد از نشر اعلان الی  21- روزتقویمی (07 عقرب1398) که آخـــرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها می باشد مطابق شرایط شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اجــراء می گردد بدست آرند.

آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود, تاریخ مشخص آفرگشایی درج شرطنامه میباشد .

تضمین آفر مبلغ 134000- یک صدو سی چهار هزار افغانی بوده و صرف تضمین بانکی قابل قبول  میباشد .

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، مشاورت تدارکات, منزل دوم.

شماره تماس دفتر 2924292020

اعلان آگاهی عامهپروژهپروژه ترمیم اساسی تشناب های تعمیر لابراتوار و تعمیر معینت عواید و گمرکات

وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی پروژه (ترمیم اساسی تشناب های تعمیر لابراتوار و تعمیر معینت عواید و گمرکات ( که دارای نمبر تشخیصیه MOF/98/W-3635 که به روش باز داخلی صورت میگیرد اشتراک نموده و شرطنامه را به لسان دری ذریعهء فلش مموری از آدرس ذیل بعد از نشر اعلان الی  21- روزتقویمی (05 عقرب1398) که آخـــرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها می باشد مطابق شرایط شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اجــراء می گردد بدست آرند.

آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود, تاریخ مشخص آفرگشایی درج شرطنامه می باشد.

تضمین آفر مبلغ 25000- بیست پنج هزار افغانی بوده و صرف تضمین بانکی قابل قبول می باشد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، مشاورت تدارکات, منزل دوم.

شماره تماس دفتر 2924292020

اعلان آگاهی عامه پروژهء تهیه و تدارک چهار پایه جنراتور مورد ضرورت ولایت ننگرهار

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، پروژهء تهیه و تدارک چهار پایه جنراتور مورد ضرورت ولایت ننگرهار، دارای نمبر قرارداد MOF/97/NCB/136 با شرکت امید صدیقی لمیتد به قیمت مجموعی مبلغ 14,700,000 چهارده میلیون هفتصد هزار افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می تواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، آمریت تدارکات منزل دوم.

شماره تماس دفتر: 0202106772    

اعلان آگاهی عامه پروژه تهیه و تدارک 100000 هزار سیم سرغچ استندرد و معیاری ترانزیت خارجی مورد ضرورت ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در نظردارد، پروژه تهیه و تدارک 100000 سیم سرغچ استندرد و معیاری ترانزیت خارجی مورد ضرورت ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه  دارای نمبر قراردادMOF/98/NCB/111-rebid   را با  شرکت احمد فرشاد فردوس لمیتد  دارنده جواز نمبر 0101-9231 به قیمت مجموعی مبلغ 1,850,000 یک ملیون و هشتصد و پنجاه هزار افغانی عقد قرارداد نمایند.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات کابل ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آدرس:وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان–ریاست تدارکات،شعبه مشاوریت تدارکات منزل دوم.

آعلان اگاهی عامه پروژه اعمار و ترمیم تشناب های اکادمی گمرکات، وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد، پروژه اعمار و ترمیم تشناب های اکادمی گمرکات، وزارت مالیه دارای نمبر قرارداد MOF/98/NCB/020-Rebid   را با شرکت عبدالمجید پناهی دارنده نمبر جواز D-80210 و نمبرتشخیصیه مالیه 9005659256 به قیمت مجموعی ( 1929059.5 ) یک میلیون و نه صد بیست نه هزارو پنجاه و نه اعشاریه پنج افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات ، کابل ارائه نماید .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکرو طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد .

آدرس: وزارت مالیه  چهارراهی پشتونستان – ریاست تدارکات، مشاورت تدارکات، منزل دوم .

اعلان آگاهی عامه تدارک لوازم تکنالوژی مورد ضرورت قطعه محافظت عامه و عملیات های خاص تنفیذی، وزارت مالیه

بدینوسیله به تاسی ازماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اینکه وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان درنظردارد،  پروژه  تدارک لوازم تکنالوژی مورد ضرورت قطعه محافظت عامه و عملیات های خاص تنفیذی، وزارت مالیه دارای نمبر قرار داد   MOF/98/NCB/128   را با شرکت خدمات لوژستیکی الهام نظری به قیمت مجموعی مبلغ 2428500 (دو میلیون وچهارصد و بیست و هشت هزارو پنجصد) افغانی عقد قراردادنماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشندمی توانداعتراض خویش را ازتاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان واقع پشتونستان وات -کابل ارائه نماید .

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهدشد.

آدرس: وزارت مالیه چهارراهی پشتونستان –ریاست تدارکات،آمریت تدارکات- مشاوریت تدارکات منزل دوم معینیت اداری.

 

 

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق