قرار داد ها و تفاهمنامه های مالی

د قیصار څخه تر دره بومه د سړک جوړولو پروژه 

د ترانسپورتی شبکي پراختیا د پانګونی پروګرام 

د انرژی رسولو د پراختیایی پانګونی پروګرام - ۱برخه

 د انرژی د ښه ویش د پانګی اچونی پروګرام دویم برخه 

د پنج-آمو سیندیزه حوزي سکټوري پروژه

امتیازTA افغانستان: د مرکزی آسیا د سیمه ییزو اقتصادی همکاریو د ۵ او ۶ لاړی چمتووالی (د سالنګ لاړ) پروژه،

د سرک د شتمنیو د مدیریت پروژ ـ اضافی مالی تمویل

کمیسیون اقتصادی با امارات متحده عرب  

کمیسیون اقتصادی با جمهوری ازبکستان 

کمیسیون اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران 

کمیسیون اقتصادی با جمهوری اسلامی پاکستان

کمیسیون اقتصادی با جمهوری تاجکستان

کمیسیون اقتصادی با جمهوری ترکمنستان

کمیسیون اقتصادی با جمهوری ترکیه

کمیسیون اقتصادی با جمهوری خلق چین

کمیسیون اقتصادی با جمهوری قزاقستان

کمیسیون اقتصادی با جمهوری عربستان سعودی 

کمیسیون اقتصادی با فدراسیون روسیه 

کمیسیون اقتصادی با گرجستان 

کمیسیون اقتصادی با آذربائجان