تماس با ما

شماره

اسم 

شماره تماس 

۱

مقام وزارت مالیه

 ۰۲۰۲۹۲۴۰۰۲

۲

ریاست ارتباط  و آگاهی عامه 

  ۰۲۰۲۹۲۴۰۲۷

۴

ریاست عمومی مقام دفتر

 ۰۲۰۲۹۲۴۰۰۳

۵

معینیت مالی

 ۰۲۰۲۹۲۴۰۰۵

۶

ریاست عمومی خزاین

۰۲۰۲۹۲۴۰۳۸

۷

ریاست عمومی بودجه

 ۰۲۰۲۹۲۴۲۷۰

۸

معینیت پالیسی

۰۲۰۲۹۲۴۰۰۸

۹

معینیت اداری

 ۰۲۰۲۹۲۴۰۳۷

۱۰

ریاست عمومی اداری

۰۲۰۲۹۲۴۰۱۸

۱۱

ریاست عمومی املاک

 ۰۲۰۲۹۲۴۱۱۹

۱۲

ریاست عمومی امور بیمه ها

 ۰۲۰۲۹۲۴۱۱۸

۱۳

ریاست عمومی تصدیها

۰۲۰۲۹۲۴۱۲۹

۱۴

معینیت عواید و گمرکات

 ۰۲۰۲۹۲۴۱۰۱

۱۵

ریاست عمومی گمرکات

۰۲۰۲۹۲۴۱۵۲

۱۶

ریاست عمومی عواید

 ۰۲۰۲۹۲۴۶۳۱

۱۷

مدیریت عمومی نمبر تشخیصیه

۰۲۰۲۹۲۴۶۷۵

۱۸

ریاست مالیه دهنده گان متوسط

 ۰۲۰۲۹۲۴۳۴۰

۱۹

ریاست عمومی تفتیش

 ۰۲۰۲۹۲۴۰۹۶

۲۰

ریاست عمومی مشارکت عامه خصوصی

۰۲۰۲۹۲۴۰۷۵