تماس با ما

شماره اداره شماره تماس
۱ مقام وزارت مالیه 0202924002
۲ شمروزخان مسجدی، رئیس ارتباط و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالیه 0797332334
۳ فرید نوښت مسؤل مرجع اطلاع رسانی و آمر مطبوعات وزارت مالیه 0778094500
۴ ریاست عمومی مقام دفتر 0202924003
۵ معینیت مالی 0202924005
۶ ریاست عمومی خزاین 0202924038
۷ ریاست عمومی بودجه 0202924270
۸ معینیت پالیسی 0202924008
۹ معینیت اداری 0202924037
۱۰ ریاست عمومی اداری 0202924018
۱۱ ریاست عمومی املاک

0202924119

۱۲ ریاست عمومی امور بیمه ها 0202924118
۱۳ ریاست عمومی تصدیها 0202924129
۱۴ معینیت عواید و گمرکات 0202924101
۱۵ ریاست عمومی گمرکات 0202924152
۱۶ ریاست عمومی عواید 0202924631
۱۷ مدیریت عمومی نمبر تشخیصیه 0202924675
۱۸ ریاست مالیه دهنده گان متوسط 0202924340
۱۹ ریاست عمومی تفتیش 0202924096
۲۰ ریاست عمومی مشارکت عامه خصوصی 0202924075