تماس با ما

شماره

اسم 

شماره تماس 

۱

مقام وزارت مالیه

0202924002

۲

محمد رفیع تابع  رئیس ارتباط و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالیه

  0202924290

۴

ریاست عمومی مقام دفتر

0202924003

۵

معینیت مالی

0202924005

۶

ریاست عمومی خزاین

0202924038

۷

ریاست عمومی بودجه

0202924270

۸

معینیت پالیسی

0202924008

۹

معینیت اداری

0202924037

۱۰

ریاست عمومی اداری

0202924018

۱۱

ریاست عمومی املاک

0202924119

۱۲

ریاست عمومی امور بیمه ها

0202924118

۱۳

ریاست عمومی تصدیها

0202924129

۱۴

معینیت عواید و گمرکات

0202924101

۱۵

ریاست عمومی گمرکات

0202924152

۱۶

ریاست عمومی عواید

0202924631

۱۷

مدیریت عمومی نمبر تشخیصیه

0202924675

۱۸

ریاست مالیه دهنده گان متوسط

0202924340

۱۹

ریاست عمومی تفتیش

0202924096

۲۰

ریاست عمومی مشارکت عامه خصوصی

0202924075