بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۵ - ۱۴:۴
Background image

مدیر عمومی مراقبت سیار بست 4 (ریاست گمرک ولایت بلخ )

کنترول ونظارت ازاموال واسناد ی که بعد ازتکمیل پروسه گمرکی خارج میگردند بمنظورجلوگیری ازقاچاق وفرارعواید کشور.

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۵ - ۱۴:۰
Background image

مدیرعمومی مراقبت سیار بست 4 (ریاست گمرک ولایت نیمروز)

هدف وظیفه:کنترول ونظارت ازاموال واسناد ی که بعد ازتکمیل پروسه گمرکی خارج میگردند بمنظورجلوگیری ازقاچاق وفرارعواید کشور.

OpenShow all

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۴
Background image

آمر مرکزی نمبر تشخیصیه مالیه دهنده TIN بست ۳

هدف وظیفه  : تامین هماهنگی فعالیت های ثبت و صدور نمبر تشخیصیه (TIN) به تمامی مودیان.   

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۹/۱۳ - ۱۱:۴۱
Background image

(مدیرعمومی اداری بست 4 (ولایت عزنی

هدف وظیفه:  اجرای تمام اموراداری و خدمات مستوفیت مطابق طرزالعمل اداری و خدماتی . . .

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۵ - ۱۴:۴

مدیر عمومی مراقبت سیار بست 4 (ریاست گمرک ولایت بلخ )

کنترول ونظارت ازاموال واسناد ی که بعد ازتکمیل پروسه گمرکی خارج میگردند بمنظورجلوگیری ازقاچاق وفرارعواید کشور.

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۵ - ۱۴:۰

مدیرعمومی مراقبت سیار بست 4 (ریاست گمرک ولایت نیمروز)

هدف وظیفه:کنترول ونظارت ازاموال واسناد ی که بعد ازتکمیل پروسه گمرکی خارج میگردند بمنظورجلوگیری ازقاچاق وفرارعواید کشور.

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۱۱:۳۶

مدیر عمومی محاسبه بست 4

هدف وظیفه: کنترول ونظارت از تمامی اجراآت محاسبوی مستوفیت مطابق قوانین ومقررات مالی وحسابی.

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ - ۹:۷

کارشناس تحلیل پالیسی‌ها و خطرات سکتور اجتماعی بست 4

تحلیل استراتیژِی های انکشافی بخش خطرات سکتور مصونیت اجتماعی در مطابقت با چارجوب برنامه ها

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۴:۵۲

کارشناس پلانگذاری آموزشی بست 4

:تهیه و ترتیب پلان های آموزشی ماهوار،ربعوار وسالانه به منظور تطبیق پلان های آموزشی در واحد های بودجوی مطابق اهداف تعین شد

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۰:۵۸

مدیر عمومی عرضه خدمات مالیه دهنده متوسط بست 4

تهیه فورمه های مالیاتی و حصول اطمینان از توزیع آن به تمام مالیه دهنده گان وفراهم آوری خدمات بهتر به تمام بخشهای ریاست و مالیه