منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۶
Background image

مدیرعمومی حوزه دوم مالیاتی بست ۴

هدف وظیفه  :  تحلیل ، تشخیص وتثبیت مالیات ثابت ومالیه موضوعی وحصول  اطمینان ازسنجش مالیات بمنظور جمع آوری مالیات واتخاذتصامیم ازفرارعواید.

............................................................................................................................................

شرح وظایف :

 

ترتیب پلان هفته وار ربعواروسالانه مطابق به پلان مدیریت مربوطه غرض رسیدن به اهداف تعین شده بخش مربوطه . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۴
Background image

آمر مرکزی نمبر تشخیصیه مالیه دهنده TIN بست ۳

هدف وظیفه  : تامین هماهنگی فعالیت های ثبت و صدور نمبر تشخیصیه (TIN) به تمامی مودیان.    

.............................................................................................. . . .

OpenShow all

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۶
Background image

مدیرعمومی حوزه دوم مالیاتی بست ۴

هدف وظیفه  :  تحلیل ، تشخیص وتثبیت مالیات ثابت ومالیه موضوعی وحصول  اطمینان ازسنجش مالیات بمنظور جمع آوری مالیات واتخاذتصامیم ازفرارعواید.

............................................ . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۴
Background image

آمر مرکزی نمبر تشخیصیه مالیه دهنده TIN بست ۳

هدف وظیفه  : تامین هماهنگی فعالیت های ثبت و صدور نمبر تشخیصیه (TIN) به تمامی مودیان.    

.............................................................................................. . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۹/۱۳ - ۱۱:۴۱
Background image

(مدیرعمومی اداری بست 4 (ولایت عزنی

هدف وظیفه:  اجرای تمام اموراداری و خدمات مستوفیت مطابق طرزالعمل اداری و خدماتی . . .

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۳

آمریت اگاهی به مالیه دهنده بست ۳

هدف وظیفه: تهیه وفراهم آوری اطلاعات ومعلومات برای آگاهی بیشتر مالیه دهنده گان.          ................................................................................................. . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۰

مدیریت عمومی تحلیل خطر بست ۴

هدف وظیفه: ارائه معلومات جهت تحلیل به طرح کننده معیار خطر، تحلیلگر اقتصادی، کارشناس تثبیت  خطر دوسیه و تائید کننده بازپرداخت مالیه برارزش افزوده بمنظور اجراات سالم.                  

. . .
دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۲۸

آمریت تحلیل و تعقیب عواید ادارات دولتی گروپ (اول،(دوم)،(سوم) بست ۳

هدفوظیفه:تحقیقوتحلیلدرموردچشمه هایعوایدغیرمالیاتیباهمکاریوهماهنگیاداراتدولتیجهت اصلاح, رشد وتوسعه منابع عواید غیرمالیاتی.

............................................................. . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۲۷

آمربررسی مالیه دهنده بست ۳

هدف وظیفه  : نظارت از پروسه بررسی دوسیه های مالیه دهنده وتوظیف اشخاص مسلکی به گروپهای کاری جهت حصول اطمنان ازپرداخت درست مالیات مطابق قانون مالیات برعایدات وجلوگیری از اتلاف عواید.

... . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۲۵

آمربررسی مالیه دهند بست ۳

هدف وظیفه  : نظارت از پروسه بررسی دوسیه های مالیه دهنده وتوظیف اشخاص مسلکی به گروپهای کاری جهت حصول اطمنان ازپرداخت درست مالیات مطابق قانون مالیات برعایدات وجلوگیری از اتلاف عواید.

... . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۲۱

کارشناس سمع شکایات بست ۴

هدفوظیفه :حصولاطمینانازطیمراحلاسناداعتراضکنندهگانمالیهدهندهمطابقاحکامقانونوپالیسیهایادارهجهتارسالویااعلاننتایجکمیتهبررسیشکایاتبهاساسیکچارچوبزمانیجهترسیدهگیبهشکایات ..................... . . .