منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۰ - ۱۱:۱۲
Background image

کارشناس سمع شکایات بست 4

هدف وظیفه :حصول اطمینان ازطی مراحل اسناداعتراض کننده گان مالیه دهنده مطابق احکام قانون وپالیسی های اداره جهت ارسال ویااعلان نتایج کمیته بررس یشکایات به اساس یک چارچوب زمانی جه ترسیده گی به شکایات .

شرح وظایف:

  1. ترتيب پلان كاری ماهوار، ربعوار و سالانه به اساس پلان کاری آمریت رسیده گی به شکایات مالیه دهنده مرکزجهت رسیدن به اهداف.
  2. تدقیق وتحلیل عرایض وقضایای راجع شده  به کمیته رسیدگی به شکایات . . .
دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۰ - ۱۱:۱۰
Background image

مدیرعمومی تطبیق قانون وحصول مالیات گروپ اول بست 4

هدف وظیفه  : نظارت از تحصیل مالیات, رفع تعذیرات وضع شده بالای مالیه دهنده گان به وقت وزمان معین جهت اطاعت پذیری وتطبق بهتر قانون مالیات برعایدات.

شرح وظایف:

  1. طرح پلان هفته وار . . .

OpenShow all

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۶
Background image

مدیرعمومی حوزه دوم مالیاتی بست ۴

هدف وظیفه  :  تحلیل ، تشخیص وتثبیت مالیات ثابت ومالیه موضوعی وحصول  اطمینان ازسنجش مالیات بمنظور جمع آوری مالیات واتخاذتصامیم ازفرارعواید.

............................................ . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۴
Background image

آمر مرکزی نمبر تشخیصیه مالیه دهنده TIN بست ۳

هدف وظیفه  : تامین هماهنگی فعالیت های ثبت و صدور نمبر تشخیصیه (TIN) به تمامی مودیان.    

.............................................................................................. . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۹/۱۳ - ۱۱:۴۱
Background image

(مدیرعمومی اداری بست 4 (ولایت عزنی

هدف وظیفه:  اجرای تمام اموراداری و خدمات مستوفیت مطابق طرزالعمل اداری و خدماتی . . .

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۰ - ۱۱:۱۲

کارشناس سمع شکایات بست 4

هدف وظیفه :حصول اطمینان ازطی مراحل اسناداعتراض کننده گان مالیه دهنده مطابق احکام قانون وپالیسی های اداره جهت ارسال ویااعلان نتایج کمیته بررس یشکایات به اساس یک چارچوب زمانی جه ترسیده گی . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۰ - ۱۱:۱۰

مدیرعمومی تطبیق قانون وحصول مالیات گروپ اول بست 4

هدف وظیفه  : نظارت از تحصیل مالیات, رفع تعذیرات وضع شده بالای مالیه دهنده گان به وقت وزمان معین جهت اطاعت پذیری وتطبق بهتر قانون مالیات برعایدات.

شرح وظایف:

  1. طرح پلان هفته وار . . .
دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۰ - ۱۱:۸

مدیرعمومی تنظیم و مراقبت سیستم سکتاس بست 4

هدف وظیفه            : حصول اطمینان ازدرست وعیاربودن پارامیترهای تنظیمات سیستم  درمطابقت به قوانین مالیات و مقررات کاری .

 

شرح وظایف:

  1. ترتیب پلان کاری یومیه، ماهوار، ربعوار و . . .
دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۰ - ۱۱:۶

کارشناس اداره و مراقبت دیتابیس بست 4

هدف وظیفه: نظارت و مراقبت از سخت افزار سیگتاس وانکشاف بموقع نرم افزار سیگتاس مطابق نیازمندی های عملیاتی ریاست عمومی عواید.

شرح وظایف:

  1. ترتیب پلان هفته وار ربعواروسالانه مطابق به پلان . . .
دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۰ - ۱۱:۳

آمریت نظارت و ارزیابی از تطبیق پلان عواید مرکز بست 3

هدف وظیفه :نظارت و ارزیابی از تطبیق پلان عواید حصول شده اردات مرکز .

شرح وظایف:

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار،ر بعواروسالانه جهت نظارت و ارزیابی از تطبیق پلان عواید ادارت مرکزی .
  2. اتخاذ . . .
دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۰ - ۱۱:۲

آمرتحلیل و تکثیر پلان عواید بست 3

هدف وظیفه : تحلیل ،توحید وارزیابی عواید تحقق یافته بطور ماهوار ،ربعوار و سالانه  واحد های بودجوی دولت  .

 

شرح وظایف:

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار – ربعوار و سالانه مطایق به پلان ریاست . . .