بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۱:۴۰
Background image

مفتیش گمرکات ولایتی بست 4

هدف وظیفه:مسئول اجرا، تطبیق وتنظیم امور تفتیش دربخش های گمرکات ولایتی مطابق پلان وبرنامه های منظور شده در چوکات قانون، مقررات ورهنمود های موجود.

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۱:۳۶
Background image

مفتش گمرکات ولایتی بست 4

هدف وظیفه:مسئول اجرا، تطبیق وتنظیم امور تفتیش دربخش های گمرکات ولایتی مطابق پلان وبرنامه های

OpenShow all

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۶
Background image

مدیرعمومی حوزه دوم مالیاتی بست ۴

هدف وظیفه  :  تحلیل ، تشخیص وتثبیت مالیات ثابت ومالیه موضوعی وحصول  اطمینان ازسنجش مالیات بمنظور جمع آوری مالیات واتخاذتصامیم ازفرارعواید.

 

شرح وظایف :

 

ترتیب پلان هفته وار . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۴
Background image

آمر مرکزی نمبر تشخیصیه مالیه دهنده TIN بست ۳

هدف وظیفه  : تامین هماهنگی فعالیت های ثبت و صدور نمبر تشخیصیه (TIN) به تمامی مودیان.   

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۹/۱۳ - ۱۱:۴۱
Background image

(مدیرعمومی اداری بست 4 (ولایت عزنی

هدف وظیفه:  اجرای تمام اموراداری و خدمات مستوفیت مطابق طرزالعمل اداری و خدماتی . . .

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۱:۴۰

مفتیش گمرکات ولایتی بست 4

هدف وظیفه:مسئول اجرا، تطبیق وتنظیم امور تفتیش دربخش های گمرکات ولایتی مطابق پلان وبرنامه های منظور شده در چوکات قانون، مقررات ورهنمود های موجود.

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۱:۳۶

مفتش گمرکات ولایتی بست 4

هدف وظیفه:مسئول اجرا، تطبیق وتنظیم امور تفتیش دربخش های گمرکات ولایتی مطابق پلان وبرنامه های

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۱:۲۵

آموزگار ارتقای ظرفیت تفتیش واحدهای بودجوی بست 4

هدف وظیفه:آموزش وارتقای ظرفیت مفتشان واحد های بودجوی مطابق با استاندارد های ریاست عمومی تفتیش .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۱:۱۳

آمر ارتقای ظرفیت واحد های بودجوی بست 3

هدف وظیفه:طرح پلان برنامه آموزشی مفتشان داخلی ،کنترول ونظارت ازاجراات تیم های تفتیش تحت

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۱:۸

مفتش عواید مستقل بست 4 به تعداد (دو بست )

هدف وظیفه:مسئول اجرا، تطبیق وتنظیم امور تفتیش دربخش های عواید مستقل مطابق پلان وبرنامه های منظور شده در چوکات قانون، مقررات ورهنمود های موجود.

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۰:۵۹

مفتش بازرسی تقلب وموضوعات خاص بست 4

هدف وظیفه:مسئول اجرا،تطبیق وتنظیم امورتفتیش بخش مربوطه در ادارات تحت تفتیش مطابق پلان وبرنامه های منضورشده در چوکات قانون ،مقرارات ورهنمودهای موجود.