فورمه جات

فورمه جات  دانلود فایل 
فورم اعتراض  اینجا را کلک کنید 
فورم تسلیم دهی یوزر و پسورد استفاده از سیستم اسیکودا برای شرکت ها  اینجا را کلک کنید 
فورمه محاسبه مالیه موضوعی قرار دادی ها و تحویلی بانک اینجا را کلک کنید 
صورتحساب سالانه معاش و مالیه اینجا را کلک کنید 
مالیه موضوعی خدمات کرایه، فورمه سنجش مالیه و تحویلی اینجا را کلک کنید 
راپور مختصر ماهوار وضع مالیه از مفاد سهم، تکتانه و حق الامتیاز اینجا را کلک کنید
اظهارنامه سالانه مالیات بر عایدات برای شرکت سهامی و محدودالمسوولیت اینجا را کلک کنید 
فورمه در خواستی نهاد انفرادی اینجا را کلک کنید 
فورمه در خواستی نمایندگی اینجا را کلک کنید 
فورمه  در خواستی کارمند (صرف برای استفاده آن عده کارمندان که به نمبر تشخیصیه نیاز ندارند اینجا را کلک کنید
فورمه در خواستی کارمند (صرف برای استفاده آن عده کارمندان که دارای نمبر تشخیصیه مالیه دهنده می باشد) اینجا را کلک کنید
فورم ثبت وسایط نقلیه بدون اسناد - یک کلید  اینجا را را کلک کنید