گزارش اجراات

شماره

گزارش اجراات

دانلود فایل 

۱

۱۳۹۹ گزارش اجراات مهم ریاست ارتباط و آگاهی عامه در سال 

دانلود فایل

۲

دست آوردهای کلیدی معینیت مالی در سال ۱۳۹۹

دانلود فایل

۳

دست آورد های عمدۀ ریاست عمومی خزاین

دانلود فایل

۴

دست آورد های عمدۀ ریاست عمومی بودجه

دانلود فایل

۵

دست آوردهای عمدۀ معینیت پالیسی وزارت مالیه

دانلود فایل

۶

دست آوردهای عمدۀ ریاست ارتباط و آگاهی عامه

دانلود فایل

۷

کتاب دست آوردهای وزارت مالیه 

دانلود فایل

۸

گزارش تحلیل مصرف بودجه انکشافی وزارت مالیه

دانلود فایل

۹

گزارش اجراات تصامیم شورای عالی زیر بنا

دانلود فایل

۱۹

گزارش اجراات تصامیم شورای عالی منطقه ای 

دانلود فایل

۱۱

گزارش اجراات تصامیم شورای عالی فقر،عرضه خدمات، و مشارکت شهروندی

دانلود فایل

۱۲

گزارش اجراات تصامیم شورای عالی علمی، فرهنگی و سرمایه بشری

دانلود فایل

۱۳

دلایل تحت کار بودن بعضی تصامیم و هدایات شورا های عالی

دانلود فایل

۱۴

گزارش سالانه از اجراات و دست آوردهای معینیت اداری 

دانلود فایل

۱۵

مجالس مشورتی حکومت با مردم 

دانلود فایل

۱۶

گزارش عمده از فعالیت ها و دست آوردهای عمده ریاست عمومی تفتیش داخلی

دانلود فایل

۱۷

گزارش سال مالی ۱۳۹۸ بخش مرجع اطلاع وزارت مالیه 

دانلود فایل

۱۸

گزارش تحلیل مصرف بودجه انکشافی وزارت مالیه طی سال مالی ۱۳۹۸

دانلود فایل

۱۹

دست آورد های سال مالی ۱۳۹۷وزارت مالیه 

دانلود فایل

۲۰

برنامۀ ملی دارای اولویت 

دانلود فایل

۲۱
دستاوردها و پیشرفت های سیلو مرکزی کابل در یک سال گذشته
دانلود فایل
۲۲

دستآورد های شرکت دولتی هوتل ها

دانلود فایل