کارموندنه All vacancies

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۱۰:۴۶
Background image

مدیریت عمومی تحلیل و تعقیب عوایدادارات دولتی گروپ (اول،(دوم)،(سوم) بست 4 6 بست

هدف وظیفه:ارزیابی اسناد پروژه های تطبیقی جدیدعوایدغیرمالیاتی درادارات ووزارت خانه ها بمنظوربلند بردن عواید دولت ورهبری تیم کارمندان مدیریت پروژه عواید غیر مالیاتی وسایر کارمندان تحت اثر .

شرح وظایف:

  1. طرحوترتیبپلانکاری ماهوار،ربعواروسالانه جهت دستیابی بهاهدافتعینشده .
  2. نظارتازروندتطبیقپروژههای عوایدغیرمالیاتی دراداراتووزارتخانههابمنظورتسهیلوتطبیق قانون مالیات .
  3. ارزیابی پروژههای عوایدغیرمالیاتی . . .
دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۱۰:۵
Background image

آمررسیدگی به شکایات بست 3

هدف وظیفه: تطبیق پروسیجرهاوطرزالعملهایرسیدگیبهشکایاتدرروشنائیقانونومنابعحقوقیبرایحل ورسیدهگیبه شکایات وعرایضمالیهدهندهگان.

شرح وظایف:

  1. ترتيب پلان كاریماهوار، ربعوار و سالانه به اساس . . .

ClosedShow all

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۱۰:۴۶

مدیریت عمومی تحلیل و تعقیب عوایدادارات دولتی گروپ (اول،(دوم)،(سوم) بست 4 6 بست

هدف وظیفه:ارزیابی اسناد پروژه های تطبیقی جدیدعوایدغیرمالیاتی درادارات ووزارت خانه ها بمنظوربلند بردن عواید دولت ورهبری تیم کارمندان مدیریت پروژه عواید غیر مالیاتی وسایر کارمندان تحت اثر . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۱۰:۵

آمررسیدگی به شکایات بست 3

هدف وظیفه: تطبیق پروسیجرهاوطرزالعملهایرسیدگیبهشکایاتدرروشنائیقانونومنابعحقوقیبرایحل ورسیدهگیبه شکایات وعرایضمالیهدهندهگان.

شرح وظایف:

  1. ترتيب پلان كاریماهوار، ربعوار و سالانه به اساس . . .
دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۹:۴۹

آمررهنمود قانون بست 3

هدف وظیفه  : طرح،تطبیق رهنمود وتعبیر قانون به اشخاص حقوقی و حکمی درساحه فعالیت ریاست خدمات حقوقی عواید جهت حل موضوعات ومشکلات حقوقی  واګاهی به مودیان که ضرورت به خدمات حقوقی داشته باشد. . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۳ - ۱۲:۵

امر ترتیب و انسجام قطعیه عواید دولت بست 3

هدف وظیفه: تامین نظارت ازترتیب قطعیه عمومی عواید سالانه دولت و ایجاد میکانیزم های سریع روند قطعیه عواید و باقیات

شرح وظایف:

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار،ر بعواروسالانه مطابق به پلان ریاست . . .