لارښوود

لارښوود

د فایل ډاڼلود

شمېره۱ لارښود:  پر کرایې باندې موضوعی مالیه

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۳ لارښود: پر انتفاعی معاملو باندې مالیه

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۴لارښود:  دنوی تاسیس شوو تشبثونوُ پانکه اچوونکو او انفرادی اشخاصو لپاره د مالیات

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۵ لارښود: پر معاشونو باندې موضوعی مالیه 

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۶ لارښود: په الکترونیکی ډول مالیې ورکړ

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۷ لارښود: دوه اړخیز او یا څو اړخیز تړونونو له مخی د مالیاتی معافیت د تر لاسه کولو لپاره در خواست کول

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۸ لارښود: د سهامی او محدودالمسوولیت شرکتونو دکلنی مالیاتی اظهار لیک په اړه  

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۱۵ لارښود: دمحاسبی او اسنادو ساتنې لارې

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۱۸ لارښود: د مالیه ورکوونکی د پیژندنې نمبر

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۱۹ لارښود: د سوداګریزو د فعالیتونو ثابتې مالیې

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۲۰ لارښود: په قرار دادیانو باندې موضوعی مالیه

دا ځای کیکاږۍ

شمېره ۲۳ لارښود: پر عایداتو د مالیاتو څخه د غیر انتفاعی سازمانونو د معافیت تاییدونه

دا ځای کیکاږۍ