د قراردادونو پرمختک

تمام جزئیات پیشرفت اجرائی قرارداد های وزارت مالیه از قبیل نمبر قراردادها، عنوان نوع تدارکات، قیمت، تاریخ اغاز پلان قرارداد، تاریخ ختم پلان قرارداده، حالت قراردادها،  قرارداد با شرکت و اسناد مکمل قرار داد ها و پروژه های انکشافی  را از  لینک زیر به دست آورده می توانید: