تماس با ما

شماره اداره شماره تماس
۱ مقام وزارت مالیه 0202924002
۲ ریاست عمومی مقام دفتر 0202924003
۳ معینیت مالی 0202924005
۴ ریاست عمومی خزاین 0202924038
۵ ریاست عمومی بودجه 0202924270
۶ معینیت پالیسی 0202924008
۷ معینیت اداری 0202924037
۸ ریاست عمومی اداری 0202924018
۹ ریاست عمومی املاک

0202924119

۱۰ ریاست عمومی امور بیمه ها 0202924118
۱۱ ریاست عمومی تصدیها 0202924129
۱۲ معینیت عواید و گمرکات 0202924101
۱۳ ریاست عمومی گمرکات 0202924152
۱۴ ریاست عمومی عواید 0202924631
۱۵ مدیریت عمومی نمبر تشخیصیه 0202924675
۱۶ ریاست مالیه دهنده گان متوسط 0202924340
۱۷ ریاست عمومی تفتیش 0202924096
۱۸ ریاست عمومی مشارکت عامه خصوصی 0202924075