طرزالعمل ها

طرزالعمل ها 

دانلود فایل 

طرزالعمل نهادهای لغوه یی  اینجا را کلک کنید
طرزالعمل تطبیق قانون و سنجش تخمینی اینجا را کلک کنید

طرزالعمل صدور موقت

اینجا را کلک کنید

طرزاالعمل رسم ارضیه

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل انتقال اموال محصول شده در داخل کشور

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل بررسی نهاد های لغوه یی

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تعیین عواید نا خالص سالون های برگذاری محافل، مهمانخانه ها، و رستورانت ها

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل طرح بهبود سیستم جمع آوری عواید تراتسپورتی 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل محاسبین مالیاتی 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل مالیه بر ارزش افزوده 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل مالیه موضوعی بر عایدات کرایه 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل طرح بهبود سیستم جمع آوری عواید ترانسپورتی 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل صدور، طرزالعمل های عمومی و خصوصی 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل صدور و اجرآ مربوط به شمارۀ تشخیصیه مالیه دهنده 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تطبیق مادۀ ۳۵ قانون مالیات برعایدات

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تطبیق قانون

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تصدیقنامۀ عدم مسئولیت 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تشخیص مالیه دهنده 

اینجا را کلک کنید

(طرزالعمل تثبیت مالیه ثابت تشبثات کوچک (اصناف

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل باز پرداخت مالیه

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل انتقال ضرر

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل ترانزیت داخلی

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل توزیع و ارایه اظهارنامه  مالیاتی

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تطبیق ماده ۳ قانون اداره امور مالیات

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تصدیقنامه عدم مسوولیت مالیاتی

اینجا را کلک کنید 

طرزالعمل های تانک های تیل  ۳ دلو ۱۳۹۵

اینجا را کلک کنید 

طرزالعمل کمیشنکاران

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل ترانزیت خارجی

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تطبیق معافیت مالیات اضافی (جرایم مالیاتی) مندرج اصولنامه اجرای بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل باز پرداخت مالیه

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تطبیق قانون

اینجا را کلک کنید

طرزاالعمل معرفی مرتکبین جرایم فساد اداری و مالی به نهاد های عدلی و قضائی 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل معیار تقسیم بندی مالیه دهندگان به مالیه دهندگان متوسط و کوچک

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تنظیم امور واسطه های بیمه 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تنظیم امور اجازۀ نامه فعالین بیمه 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل انتقال اموال محصول شده در داخل کشور

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل تعرفه حمایوی صنایع داخلی

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل استفاده از مادیول قیمت گذاری در سیستم اسیکودا

اینجا را کلک کنید

(TIR)طرزالعمل ترانسپورت بین المللی جادۀ 

اینجا را کلک کنید

طرزالعمل مدیریت خطر

اینجا را کلک کنید

 

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۸ - ۱۷:۵
Background image

ثبت نام برای هفتمین دور امتحان محاسبین مالیاتی

ریاست عمومی عواید وزارت مالیه امتحان دوره هفتم محاسبین مالیاتی اخذ می نمایند. افراد واجد شرایط میتوانند با باز نمودن لینک ذیل در فورم آنلاین ثبت نام کنند:

شنبه ۱۴۰۲/۳/۶ - ۱۵:۴۹
Background image

اعلامیه پرداخت باقیات سال های گذشته به شکل قسطوار!

بر اساس فیصله رهبری ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه، آنعده شرکت های تجاری که در سال های گذشته دارای باقیات گمرکی بوده و تا هنوز آن را تحویل نکرده اند،

پنجشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۸ - ۱۲:۳۳
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه در رابطه به صادرات گندم از کشور!

در این اواخر بعضی خبرهای نادرست منتشر شده است که گویا گندم به شکل قاچاق به خارج از کشور صادر می گردد. وزارت مالیه این شایعات را نا درست خوانده و به شدت