رهنمودها

رهنمود استفاده، حفظ و مراقبت از ترازو های دیجیتلی

اینجا را کلک کنید

رهنمود تطبیق تعدیل سال مالی 

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره۱: مالیه موضوعی بر کرایه

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره۲: تعدیل سال مالی

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره ۳: مالیه معاملات انتفاعی

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره ۴: رهنمای مالیات برای تشبثات، سرمایه کذاران و اشخاص

اینجا را کلک کنید 

رهنمود شماره ۵: مالیه موضوعی معاشات

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره ۶: تادیه مالیه از طریق انتقال الکترونیکی وجوه مالی

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره ۷مطابق به موافقتنامه  های دوجانبه یا چند جانبه  تصدیق معافیت مالیات برعایدات

اینجا را کلک کنید 

رهنمود شماره ۸: در مورد اظهارنامه مالیاتی سالانه شرکت های سهامی محدودالمسوولیت

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره ۹: سنجش مالیات اضافی (جریمه) بابت پرداخت مالیات  درصورت تمدید زمان یا بطور اقساط بعد از سپری شدن تاریخ معین پرداخت

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره ۱۱: بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره ۱۵: عواید قابل تادیه و غیر قابل تادیه

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره ۱۶: معافیت قابل مجرائی تشبث

اینجا را کلک کنید 

رهنمود شماره ۱۷: شیوه های محاسبه و حفظ اسناد

اینجا را کلک کنید 

رهنمود شماره ۱۸: نمبر تشخیصیه مالیه دهنده

اینجا را کلک کنید 

رهنمود شماره ۱۹: مالیات ثابت فعالیت های تجاری

اینجا را کلک کنید 

رهنمود شماره ۲۰: استهلاک دارایی

اینجا را کلک کنید 

رهنمود شماره ۲۱: مالیه موضوعی قرار داد ها

اینجا را کلک کنید 

رهنمود شماره ۲۲: مالیات اضافی یا جرایم

اینجا را کلک کنید

رهنمود شماره ۲۳: تابعیت معافیت موسسات غیر انتفاعی از مالیات  بر عایدات

اینجا را کلک کنید 

رهنمود شماره ۲۴: رهنمود معافیت مالیاتی تحت موافقتنامۀ دوجانبۀ SOFAو BSA

اینجا را کلک کنید

رهنمود عمومی معافیت از محصول گمرکی 

اینجا را کلک کنید

 

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۱۰:۲۲
Background image
شنبه ۱۴۰۲/۷/۲۲ - ۱۵:۲۷
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات به شرکت های تجارتی و فابریکات صنعتی

بر بنیاد حکم رهبری امارت اسلامی افغانستان تمام شرکت ها مکلف اند تا اموال تجارتی خویش در گمرکات توسط نماینده رسمی طی مراحل نمایند. همچنان بر اساس همین حکم یک نفر میتواند که نماینده سه . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۷ - ۸:۴۲
Background image

اطلاعیه شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در رابطه به شارت لیست متقاضیان ۱۳۳ بست

شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان مربوط وزارت مالیه، قبلاً به تعداد (۱۳۳) بست های مختلف خویش را جهت جذب و استخدام افراد مسلکی و مجرب از طریق