رهنمودها

رهنمود شماره1: مالیه موضوعی بر کرایه اینجا را کلک کنید
رهنمود شماره 4: رهنمای مالیات برای تشبثات، سرمایه کذاران و اشخاص اینجا را کلک کنید 
رهنمود شماره 5: مالیه موضوعی معاشات اینجا را کلک کنید
رهنمود شماره 6: تادیه مالیه از طریق انتقال الکترونیکی وجوه مالی اینجا را کلک کنید
رهنمود شمارهمطابق به موافقتنامه  های دوجانبه یا چند جانبه 7: تصدیق معافیت مالیات برعایدات اینجا را کلک کنید 
رهنمود شماره 8: در مورد اظهارنامه مالیاتی سالانه شرکت های سهامی محدودالمسوولیت اینجا را کلک کنید
رهنمود شماره 11: بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات اینجا را کلک کنید
رهنمود شماره 15: عواید قابل تادیه و غیر قابل تادیه اینجا را کلک کنید
رهنمود شماره 16: معافیت قابل مجرائی تشبث اینجا را کلک کنید 
رهنمود شماره 17: شیوه های محاسبه و حفظ اسناد اینجا را کلک کنید 
رهنمود شماره 18: نمبر تشخیصیه مالیه دهنده اینجا را کلک کنید 
رهنمود شماره 19: مالیات ثابت فعالیت های تجاری اینجا را کلک کنید 
رهنمود شماره 20: اسهلاک دارایی اینجا را کلک کنید 
رهنمود شماره 21: مالیه موضوعی قرار داد ها اینجا را کلک کنید 
رهنمود شماره 23: تابعیت معافیت موسسات غیر انتفاعی از مالیات بر عایدات اینجا را کلک کنید