زموږ سره اړیکه

شماره

اداره

اړیکې

۱

شمروزخان مسجدي، د مالیې وزارت ویاند او د اړیکو او عامه پوهاوي رئیس 

0797332334

۲

فرید نوښت، د مالیې وزارت د اطلاع رسونې مرجع مسؤل او د مطبوعاتو امر

0778094500

۳

د مالیې وزارت مقام

0202924002

۴

د دفتر لوی ریاست

0202924003

۵

مالي معینیت

0202924005

۶

د خزاینو لوی ریاست

0202924038

۷

د بودیجې لوی ریاست

0202924270

۸

د پالیسۍ معینیت

0202924008

۹

اداري معینیت

0202924037

۱۰

د اداري چارو لوی ریاست

0202924018

۱۱

د املاکو لوی ریاست

0202924119

۱۲

د بیمې چارو لوی ریاست

0202924118

۱۳

د تصدیو لوی ریاست

0202924129

۱۴

د عوایدو او ګمرکونو معینیت

0202924101

۱۵

د ګمرکاتو لوی ریاست

0202924152

۱۶

د عوایدو لوی ریاست

0202924631

۱۷

د تشخیصې نمبر لوی مدیریت

0202924675

۱۸

د متوسطو مالیه ورکوونکو ریاست

0202924340

۱۹

د پلټنې لوی ریاست

0202924096

۲۰

د عامه او خصوصي مشارکت لوی ریاست

0202924075