زموږ سره اړیکه

شمیره

اداره

     اړیکې

۱

محمد رفیع تابع، د مالیې وزارت ویاند او د اړیکو او عامه پوهاوي رئیس 

     ۰۲۰۲۹۲۴۲۹۰

۳

د مالیې وزارت مقام

    ۰۲۰۲۹۲۴۰۰۲    

۴

د دفتر لوی ریاست

    ۰۲۰۲۹۲۴۰۰۳    

۵

مالي معینیت

    ۰۲۰۲۹۲۴۰۰۵  

۶

د خزاینو لوی ریاست

    ۰۲۰۲۹۲۴۰۳۸   

۷

د بودیجې لوی ریاست

    ۰۲۰۲۹۲۴۲۷۰  

۸

د پالیسۍ معینیت

     ۰۲۰۲۹۲۴۰۰۸ 

۹

اداري معینیت

    ۰۲۰۲۹۲۴۰۳۷   

۱۰

د اداري چارو لوی ریاست

    ۰۲۰۲۹۲۴۰۱۸ 

۱۱

د املاکو لوی ریاست

   ۰۲۰۲۹۲۴۱۱۹  

۱۲

د بیمې چارو لوی ریاست

    ۰۲۰۲۹۲۴۱۱۸

۱۳

د تصدیو لوی ریاست

    ۰۲۰۲۹۲۴۱۲۹   

۱۴

د عوایدو او ګمرکونو معینیت

     ۰۲۰۲۰۲۴۱۰۱ 

۱۵

د ګمرکاتو لوی ریاست

    ۰۲۰۲۹۲۴۱۵۲   

۱۶

د عوایدو لوی ریاست

    ۰۲۰۲۹۲۴۶۳۱  

۱۷

د تشخیصې نمبر لوی مدیریت

    ۰۲۰۲۹۲۴۶۷۵ 

۱۸

د متوسطو مالیه ورکوونکو ریاست

    ۰۲۰۲۹۲۴۳۴۰   

۱۹

د پلټنې لوی ریاست

    ۰۲۰۲۹۲۴۰۹۶ 

۲۰

د عامه او خصوصي مشارکت لوی ریاست

    ۰۲۰۲۹۲۴۰۷۵   

۲۱ د خوست ولایت مستوفیت      ۰۰۷۷۳۶۷۶۸۶۹