زموږ سره اړیکه

شمیره

اداره

     اړیکې

۱

د مالیې وزارت مقام

    ۰۲۰۲۹۲۴۰۰۲    

۲ ریاست ارتباط و آگاهی عامه ۰۲۰۲۹۲۴۰۲۷

۳

د دفتر لوی ریاست

    ۰۲۰۲۹۲۴۰۰۳    

۴

مالي معینیت

    ۰۲۰۲۹۲۴۰۰۵  

۵

د خزاینو لوی ریاست

    ۰۲۰۲۹۲۴۰۳۸   

۶

د بودیجې لوی ریاست

    ۰۲۰۲۹۲۴۲۷۰  

۷

د پالیسۍ معینیت

     ۰۲۰۲۹۲۴۰۰۸ 

۸

اداري معینیت

    ۰۲۰۲۹۲۴۰۳۷   

۹

د اداري چارو لوی ریاست

    ۰۲۰۲۹۲۴۰۱۸ 

۱۰

د املاکو لوی ریاست

   ۰۲۰۲۹۲۴۱۱۹  

۱۱

د بیمې چارو لوی ریاست

    ۰۲۰۲۹۲۴۱۱۸

۱۲

د تصدیو لوی ریاست

    ۰۲۰۲۹۲۴۱۲۹   

۱۴

د عوایدو او ګمرکونو معینیت

     ۰۲۰۲۰۲۴۱۰۱ 

۱۵

د ګمرکاتو لوی ریاست

    ۰۲۰۲۹۲۴۱۵۲   

۱۶

د عوایدو لوی ریاست

    ۰۲۰۲۹۲۴۶۳۱  

۱۷

د تشخیصې نمبر لوی مدیریت

    ۰۲۰۲۹۲۴۶۷۵ 

۱۸

د متوسطو مالیه ورکوونکو ریاست

    ۰۲۰۲۹۲۴۳۴۰   

۱۹

د پلټنې لوی ریاست

    ۰۲۰۲۹۲۴۰۹۶ 

۲۰

د عامه او خصوصي مشارکت لوی ریاست

    ۰۲۰۲۹۲۴۰۷۵   

۲۱ د خوست ولایت مستوفیت      ۰۰۷۷۳۶۷۶۸۶۹