نشریۍ

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۴۸ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۴۷ مه ګڼه

مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۴۶ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۴۴ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۴۳ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۴۲ مه ګڼه

د مالیي وزارت برېښنایي اونیزې ۱۴۱ مه ګڼه