گزارش اجراات

گزارش اجراات

دانلود فایل 

دست آورد های عمده ریاست عمومی خزاین
دانلود فایل
دست آورد های عمده ریاست عمومی بودجه
دانلود فایل
دست های عمده معینیت پالیسی وزارت مالیه ت آورد
دانلود فایل
دست آورد های عمده ریاست ارتباط و آگاهی عامه
دانلود فایل
کتاب دست آورد های وزارت مالیه گزارش
دانلود فایل 
گزارش تحلیل مصرف بودجه انکشافی وزارت مالیه
دانلود فایل 
گزارش اجراات تصامیم شورای عالی زیر بنا
دانلود فایل 
گزارش اجراات تصامیم شورای عالی زیر بنا
دانلود فایل 
گزارش اجراات تصامیم شورای عالی منطقه ای  
دانلود فایل 

گزارش اجراات تصامیم شورای عالی کاهش فقر، عرضه خدمات و مشارکت شهروندی

دانلود فایل 

گزارش اجراات تصامیم شورای عالی علمی، فرهنگی و سرمایۀ بشر               

دانلود فایل 

دلایل تحت کار بودن بعضی تصامیم و هدایات شورا های عالی
دانلود فایل
گزارش سالانه از اجراات و دست آورد های معینیت اداری
دانلود فایل
مجالس مشورتی حکومت با مردم
دانلود فایل

گزارش عمده از فعالیت ها و دست آورد های عمده ریاست عمومی تفتیش داخلی

دانلود فایل

گزارش سال مالی 1398 بخش مرجع اطلاع رسانی وزارت مالیه

دانلود فایل

گزارش تحلیل مصرف بودجه انکشافی وزارت مالیه طی سال مالی 1398
دانلود فایل 
برنامۀ ملی دارای اولویت
دانلود فایل