جلسه مشورتی با مردم

مجالس مشورتی حکومت با مردم یکی از شیوه های ایجاد ارتباط با مردم و دریافت نظریات آنان در مورد کارکرد حکومت است.

دریافت معلومات در مورد مشکلات و نیازمندیهای مردم مستقیمآ از طریق نمایندگان آنان که متشکل از اقشار مختلف می باشد و دریافت پیشنهادات سازنده در مورد شیوه عرضه خدمات به مردم بالآخره ایجاد یک رابطه خوب میان مردم و حکومت جهت از میان برداشتن فاصله میان حکومت و مردم از اهداف این مجالس می باشد.

مجالس مشورتی حکومت با مردم یک پروسه باز، آزاد و دیموکراتیک بوده که حکومت را قادر می سازد تا در مشوره با مردم تصمیم گرفته و منابع مالی دولت را روی ساحات انکشافی به مصرف برساند تا بیشترین مؤثریت را از خود بجای بگذارد.

حکومت سعی می ورزد تا با استفاده از بعضی از ابزار ها نیازمندی های مردم را جمع آوری نموده و با طرح پالیسی های مناسب به نیازمندی های آنان رسیدگی نماید، اما تجارب نشان داده است که طرح اکثر پالیسی ها، پروژه ها و برنامه های انکشافی بر مبنای آمار، ارقام  و معلومات که از منابع متفاوت در دسترس قرار می گیرد، صد در صد انعکاس دهنده نیازمندی های مردم نبوده و متأثر از نظریات کارشناسان که در مرکز هستند، قرار گرفته است.

بنآ وزارت مالیه تصمیم به اخذ معلومات به طور مستقیم از خود مردم را با دایر نمودن مجالس مشورتی در سطح پنج  ولایت روی دست گرفته تا با این اقدام خود با جمع آوری نیازمندی های مردم و انعکاس آن در بودجه ملی به آن نیازمندی ها رسیدگی نماید.

وزارت مالیه بعد از مشاوره با ارگان های ذیدخل تصمیم به برگزاری مجالس مشورتی را در سطح پنج ولایت ( کابل، بلخ، هرات، کندهار و ننگرهار) اتخاذ نمود. انتخاب اشتراک کننده ها نیز به مشوره ادارات ذیدخل از میان اعضای شوراهای انکشافی ولسوالی ها و جوانان فعال در سطح شهر ها صورت گرفته است. هیأت وزارت مالیه در سطح رهبری برگزاری این مجالس قرار داشته و نمایندگان اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت اقتصاد، معینیت پالیسی وزارت مالیه از جمله اعضای تیم مرکزی و معاون مقام ولایت، رییس اقتصاد ولایت منحیث تیم ادارات ولایتی در این مجالس حضور داشتند.

شیوه تطبیق

پیشنهادات اشتراک کننده ها توسط تیم خاص یادداشت گردیده و بعدآ پیشنهادات به اساس ماهیت شان  کتگوری بندی شده و به وزارت/اداره مربوطه شان توسط (لست نیازمندی ها) در سطح مرکز ضمیمه یک مکتوب ارسال و ازایشان تقاضا گردیده است تا این نیازمندی ها را منحیث پیشنهادات اداری اولویت مردم در میان مدت (۱۴۰۱-۱۳۹۸) در پیشنهادات بودجوی شان در نظر گیرند.

تعداد پیشنهادات و اشتراک کننده ها در ۵ مجالس مشورتی قرار ذیل می باشد:

جدول ۱۵(نیازمندی ها به اساس ولایت)

شماره        ولایت            تعداد اشتراک کننده              تعداد نیازمندیها

۱            کابل        ۹۰                         ۱۰۸

۲            بلخ ۱۴۰                             ۲۱۰

۳            هرات  ۱۳۰                             ۱۰۹

۴            کندهار ۱۲۵                            ۱۱۱

۵            ننگرهار ۱۲۰                             ۲۱۹

مجموع ۶۰۵                             ۷۵۷

از تمام ادارات دولتی خواسته شده تا حداقل دو سه نیازمندی های مردمی را در پلان بودجوی سال مالی ۱۳۹۸خویش در نظر بگیرند و آنعده پروژه های را که بنابر محدودیت منابع مالی تمویل شده نمی توانند در بودجه سال های ۱۳۹۹-۱۴۰۱ در نظر بگیرند.

برای آنعده از پیشنهادات که قبل از قبل در پلان های بودجوی ادارت منحیث پروژه های در حال تطبیق شامل می باشد خواسته شده است تا معلومات ذیل را فراهم نمایند: (۱) تعیین مدت تکمیل پروژه (۲) مشکلات مربوط به اجرا/تطبیق پروژه (۳) محدودیت منابع مالی.

گزینه های تمویل

تعداد قابل ملاحظه پیشنهادات مجالس مشورتی حکومت با مردم در بودجه ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده میثاق آن در حالات ذیل قابل تمویل می باشد:

۱. منابع موجود (اختیاری) این منابع شامل سقف بودجه بوده که قبلآ در جلسات استماعیه بودجه نیز مورد تایید قرار گرفته است.

۲. وجوه غیر مشروط این وجوه احتیاطی بوده و در جریان هر سال مالی برای هر ولایت مبلغ ۷۰ میلیون افغانی اختصاص داده می شود.

گزینه تمویل هر پروژه را اداره مربوطه انتخاب می نماید، زمانیکه لست پروژه ها از تمام ادارات ذریعه مکتوب رسمی و یا ایمیل دریافت گردید، وزارت مالیه لست پیشنهادات مردمی را که توسط ادارات ذیربط انتخاب گردیده با تمام ولایات از طریق اداره مستقل ارگانهای محلی شریک خواهد ساخت.

اعلامیه هاهمه اعلامیه ها

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۸ - ۱۷:۵
Background image

ثبت نام برای هفتمین دور امتحان محاسبین مالیاتی

ریاست عمومی عواید وزارت مالیه امتحان دوره هفتم محاسبین مالیاتی اخذ می نمایند. افراد واجد شرایط میتوانند با باز نمودن لینک ذیل در فورم آنلاین ثبت نام کنند:

شنبه ۱۴۰۲/۳/۶ - ۱۵:۴۹
Background image

اعلامیه پرداخت باقیات سال های گذشته به شکل قسطوار!

بر اساس فیصله رهبری ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه، آنعده شرکت های تجاری که در سال های گذشته دارای باقیات گمرکی بوده و تا هنوز آن را تحویل نکرده اند،

پنجشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۸ - ۱۲:۳۳
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه در رابطه به صادرات گندم از کشور!

در این اواخر بعضی خبرهای نادرست منتشر شده است که گویا گندم به شکل قاچاق به خارج از کشور صادر می گردد. وزارت مالیه این شایعات را نا درست خوانده و به شدت