معرفی کمیسیون ها

superadmin

تاریخچه ریاست کمیسیون های اقتصادی دو جانبه

اولین بار ریاست کمیسیون های اقتصادی دو جانبه در سال 1391 در چوکات معینیت پالیسی به عنوان آمریت  تحت ریاست عمومی پالیسی مالی اغاز به فعالیت نمود .

در سال 1396 نظربه لزوم دید رهبری وزارت مالیه، ریاست دفتر به ریاست عمومی ارتقا یافت، آمریت کمیسیون های اقتصاد نیز به بست ۲ ارتقا نموده و تحت ریاست دفتر تنظیم گردید.

فعالیت های اساسی این ریاست برگزاری کمیسیون های مشترک همکاری های اقتصادی منطقوی در داخل و بیرون از کشور، انجام هدایات،ایجاد سهولت، سازماندهی  و مدیریت جلسات و ملاقات ها در رابطه به کمیسیون های مشترک همکاری های اقتصادی منطقوی و تهیه و ارائه پلان های کاری برای برگزاری اجلاس کمیسیون های مشترک اقتصادی جهت اقدامات بنیادی در زمینه انجام فعالیت های مؤثر و بموقع تعهدات تصامیم کمیسیون ها دو جانبه اقتصادی می باشد.

ریاست کمیسیون همکاری های دوجانبه اقتصادی وزارت مالیه توانسته با ایجاد کمیسیون های دوجانبه اقتصادی که قبلاً با 9 کشور بود با 13 کشور از جمله ایران، پاکستان، چین، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، گرجستان، ترکیه، تاجکستان و روسیه  روابط اقتصادی و تجارتی افغانستان را گسترش بدهد.

این ریاست الی اکنون با کشور ترکنستان  هفتمین جلاس  ، با کشور ایران پنجمین اجلاس ، با کشور آذر بایجان نخستین گروپ کاری ، با کمیسیون قزاقستان دهمین اجلاس ، باکمیسیون چین سومین اجلاس ، با کمیسیون روسیه سومین اجلاس ،با کمیسیون ازبکستان نخستین اجلاس ، باکمیسیون عربستان نخستین اجلاس ، با کمیسیون پاکستان دهمین اجلاس ، با کمیسیون تاجکستان هفتمین اجلاس و با کمیسیون ترکیه دومین اجلاس را برگزار نموده .

همچنان با کمیسیون گرجستان و امارات متحد عربی تا هنوز هیچ اجلاس برگزار نگردیده است .

 این ریاست  تلاش نموده تا ضمن استفادۀ مؤثر از کمک های انکشافی این کشورها در راستای سرمایه گذاری روی پروژه های انرژی منطقوی، خط آهن و سرک های منطقوی، ایجاد بنادر خشکه و انتقال اموال تجارتی و مواد معدنی افغانستان با کشورهای منطقه فعالیت نماید. 

ریاست کمیسیون های دوجانبۀ اقتصادی در یکسال اخیر توانسته به تعداد 3 پروتوکول را با کشور های مختلف منطقه در عرصۀ انرژی، خط آهن، تجارت و سرمایه گذاری، گمرکات، ترانسپورت، صحت، تحصیلات عالی، هوانوردی ملکی، و امور بانکی به امضا برساند.

همچنان در قسمت تهیه و تطبیق موافقتنامه ها، این ریاست به صورت دوامدار با سائر وزارت خانه ها هماهنگی نموده و تلاش می نماید تا ماده های توافق شده تحت هر پروتوکول در وقت معین آن مورد اجراء قرار گیرد.