List of aids to fight the COVID-19

لست کمک های همکاران انکشافی در مبارزه با ویروس کرونا 

شماره  اهدا کننده  مبلغ مجموعی به میلیون دالر از طریق بودجه ملی  از طریق خارج از بودجه  حالت  تشریحات 
1 بانک جهانی  100.4 100.4   تائید شده مبلغ پروژه برای مبارزه با کرونا مجموعاً 100.4 میلون دالر امریکای بوده پروژه از طرف بانک جهانی به تاریخ 2 اپریل 2019 منظور گردیده بود واین پروژه از طریق بودجه غیر اختیاری توسط وزارت مالیه تطبیق می گردد و این پروژه تمام کشور را تحت پوشش قرار میدهد 
2 بانک جهانی  8.9 8.86   درحال پروسس بانک جهانی به کشور هایکه از کرونا متضرر بوده توسط منابع اضطراری مالی کمک می نمایند در این مورد بانک جهانی به تاریخ 12 می 2020 وزارت مالیه وزارت صحت را در این مورد آگاه نمود وزارت مالیه و وزارت صحت عامه همراه با بانک جهانی در مورد تطبیق آن کار می کند واین منابع مالی به خاطر مبارزه با ویروس کرونا مورد استفاده خواهد شد
3 بانک انکشافی آسیا 40.0 40   تائید شده بانک انکشافی آسیای به خاطر مبارزه با کرونا بسته های را منظور نمود این منابع اضطراری بخاطر درخواست از حکومت افغانستان منظور نمود ومجموعه کمک مالی را 40 میلون دالر امریکا است از طریق بودجه غیر اختیاری توسط وزارت صحت عامه تطبیق می گردد و این پروژه تمامی کشور(34ولایت افغانستان) را تحت پوشش  قرار 
4 اتحادیه اروپا 167.5 71.7 95.8 درحال پروسس اتحادیه اروپا بخاطر بسته های حمایتی 146.7 میلیون یورو که درآن 83.9 میلیون یورو خارج از بودجه و62.8 میلیون یورو از طریق بودجه ملی به مصرف خواهد رسید. بسته های حمایتی  بازنگری از کمک های فعلی و بودجه اضافی بوده.
5 جاپان 8.7 0 08.7 تائید شده بسته حمایوی مبارزه با کرونا از طریق دولت ژاپن مجموعاً 8.71 میلون دالر امریکای بوده که از طریق خارج از بودجه توسط نهاد های بین المللی تطبیق می گردد 
6 اداره توسعه بین المللی ایالات متحده 18.4 0 18.4 تائید شده اداره انکشافی ایالات متحده امریکا به خاطر مبارزه با کرونا بسته حمایوی را از طریق اداره بین المللی صحت تطبیق می نماید  
7  پشتیبانی قاطع (RS) 15.5 0 15 درحال پروسس حمایت قاطع بسته های حمایوی را به وزارت داخله و وزارت دفاع ملی بسته حمایوی اجناس مصرفی تهیه نمود
8 کانادا  1.2 1.2   تائید شده کشور کانادا تمویل مالی را توسط صندوق وجهی بشر دوستانه افغانستان راه اندازی نمود
9 امارات متحده عرب 3.0   3 تائید شده ایالت متحده عرب کیت های تشخیصه را به وزارت صحت عامه کمک نمود 
10 ترکیه 0.0 0 0 تائید شده کشور ترکیه لاوازم طبی را به وزارت صحت عامه کمک نمود 
11 جمهوری اسلام ایران 0.0     تائید شده کشور جمهوری اسلامی ایران کمک های لوازم طبی را به وزارت صحت عامه کمک نمود.
12 قطر 1.3 0 1.3 تائید شده کشور قطر کمک های لوازم طبی را به وزارت صحت عامه کمک نمود.
13 ایتالیا  0.0   0.005 تائید شده کشور ایتالیا به خاطر مبارزه با ویروس کرونا در ولایت هرات میان مرز ایران وافغانساتان یک کلینک برای بازگشت کننده گان آماده ساخت
14 جمهوری کوریا  3.0   3 تائید شده کشور ایتالیا به خاطر مبارزه با ویروس کرونا در ولایت هرات میان مرز ایران وافغانساتان یک کلینک برای بازگشت کننده گان آماده ساخت
15 روسیه  0.0     تائید شده کشور روسیه به تاریخ 2 جون 2020 پنج هزار کیت تشخیصه به وزارت صحت عامه کمک نمود
16 استرالیا 1.0   1 تائید شده کشور آسترالیا درمبارزه با کرونا با نیروهای پولیس در هنگام اجرای وظیفه بستهای حمایوی را تطبیق نمود 
17 بانک انکشاف اسلامی  0.3   0.3 تائید شده بانک انکشافی اسلامی کیت های تشخیصیه با وزارت صحت عامه کمک نمود
18 چین  1.0   1.0 تائید شده جمهوری چین کیت های تشخیصیه ماشین های لابراتواری اجناس غذایی را به افغانستان بخاطر مبارزه با ویروس کرونا کمک نمود
19 هند 43.6   43.6 تائید شده هندوستان با افغانستان در مبارزه با ویروس کرونا ۷۵ هزار میریک تن گندم و ادویه طبی کمک نمود
20 انگلستان  0.4   0.417 تائید شده کشور انکلستان بخاطر مبارزه با کرونا با همکاری UNDP خطرات ومدیریت ارقام کرونا همکاری نمود
21 دانمارک  0.4   0.391 تائید شده کشور دانمارک بخاطر مبارزه با کرونا همراه با وزارت عدلیه استرمحکمه ولوی حانوالی کمک نمود واین کمک از طریق خارج از بودجه با همکاری UNDP تطبیق گردید 
22 سویس 4.2   4.2275058 تائید شده کشور سویس 4.2 میلیون فرنک سویسی بخاطر مبارزه با ویروس کرونا تهیه نمود واین کمک بخاطر مصونیت غذایی تطبیق می گردد.
23 استرالیا (وزارت امور خارجه و تجارت DFAT) 0.0   0.01 تائید شده چهار کلینیک را در مرزهای پاکستان وایران بخاطر بازگشت کننده گان اداره امور خارجه وتجارت آسترالیا آماده ساخت 
24 مشارکت جهانی برای آموزش 15.0 15   در حال پروسس مشارکت بین المللی تعلمی 15 ملیون دالر را بخاطر مبارزه با کرونا وبخاطر فعال ساختن سیستم تعلیمی منظور نمود واین پروژه از طریق وزارت معارف تطبیق می گردد.
25 گروه توسعه بین المللی 0.0     تائید شده اداره انکشافی انگلستان 3 تیم طبی سیار به ولایت های قندهار نیمروز وهرات بخاطر مبارزه با ویروس کرونا کمک کرد.
26 سازمان صحی جهان 11.5   11.53 تائید شده کشورهای ایالات متحده امریکا واتحادیه اروپا انگلستان واداره UNDP مشارکت بین المللی واکسین بخاطر مبارزه با ویروس کرونا حمایت مالی را به ادراه بین مللی صحت فراهم نوده 
27 یونسف  2.3 2.3   تائید شده  
28 صندوق واکنش اضطراری مرکزی (CERF) 2.1 2.1   تائید شده صندق مرکز مبارزه با هوادث اضطراری 3 تیم طبی سیار به ولایت های قندهار نیمروز وهرات بخاطر مبارزه با ویروس کرونا کمک کرد.
29 UNFPA (صندوق جمعیت سازمان ملل) 0.0   0.019 تائید شده مشارکت بین المللی واکسین در کیت های تشخیصه ولاوازم طبی با وزارت صحت عامه کمک نمود.
30 ICESCO (سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی جهان اسلام 0.0   0.009 تائید شده اداره بین المللی حمایت از نفوس در آگاهی عامه به وزارت صحت عامه کمک نمود.
31 بودجه داخلی UNDP 2.5   2.45 تائید شده نهاد بین المللی اسلامی فرهنگ وتعلیمی درکیت های تشخیضی و لوازم طبی محافظتی با وزارت صحت کمک نمود 
32 بودجه خارجی UNDP 13.3   13.3 تائید شده اداره UNDP از طریق بودجه خارجی بخاطر مبارزه با ویروس کرونا در نیروهای پولیس از طریق ریاست صحی وزارت امورداخله با همکاری  تطبیق نمود