لارښود

د فایل دانلوډ نوم 

داځای کیکاږۍ

شمېره۱ لارښود:  پر کرایې باندې موضوعی مالیه

داځای کیکاږۍ

شمېره ۳ لارښود: پر انتفاعی معاملو باندې مالیه

داځای کیکاږۍ

شمېره ۴لارښود:  دنوی تاسیس شوو تشبثونوُ پانکه اچوونکو او انفرادی اشخاصو لپاره د مالیات

داځای کیکاږۍ

شمېره ۵ لارښود: پر معاشونو باندې موضوعی مالیه

داځای کیکاږۍ

شمېره ۶ لارښود: په الکترونیکی ډول مالیې ورکړ

داځای کیکاږۍ

شمېره ۷ لارښود: دوه اړخیز او یا څو اړخیز تړونونو له مخی د مالیاتی معافیت د تر لاسه کولو لپاره در خواست کول

داځای کیکاږۍ

شمېره ۸ لارښود: د سهامی او محدودالمسوولیت شرکتونو دکلنی مالیاتی اظهار لیک په اړه

داځای کیکاږۍ

شمېره ۱۱ لارښود: د مالیې په ارزونه کې د ورکړې وړ مالیي د مبلغ په اړه بحث

داځای کیکاږۍ

شمېره ۱۵ لارښود: دمحاسبی او اسنادو ساتنې لارې

داځای کیکاږۍ

شمېره ۱۸ لارښود: د مالیه ورکوونکی د پیژندنې نمبر

داځای کیکاږۍ

شمېره ۱۹ لارښود: د سوداګریزو د فعالیتونو ثابتې مالیې

داځای کیکاږۍ

شمېره ۲۰ لارښود: په قرار دادیانو باندې موضوعی مالیه

داځای کیکاږۍ

شمېره ۲۳ لارښود: پر عایداتو د مالیاتو څخه د غیر انتفاعی سازمانونو د معافیت تاییدونه